پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , 2017-08-30

عنوان : ( بررسی تحمل به سرما در باقلا (Vicia faba L.) )

نویسندگان: علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تحمل به یخزدگی در دو توده باقلای بروجرد و نیشابور آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. گیاهان در گلدانهای پلاستیکی کشت و تا مرحله چهار تا شش برگی در شرایط طبیعی نگهداری شده و سپس در معرض دماهای یخزدگی (صفر، -24 ،-20 ،-16 ،-12 ،-8 ،-4درجه سانتیگراد) قرار گرفتند. 21 روز پس از اعمال تنش، درصد بقاء، تعداد گره، تعداد شاخه و وزن خشک گیاهان مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر دماهای یخزدگی بر درصد بقاء معنیدار بود و با کاهش دما از صفر به -12درجه سانتیگراد حدود 17درصد از بقاء گیاهان کاسته شد. کاهش دما به کمتر از -12 درجه سانتیگراد منجر به خسارت شدید در گیاهان شد بهطوریکه در دمای -16و -20درجه سانتیگراد تلفات گیاهی به ترتیب به حدود 97و 100درصد رسید. اثر متقابل توده و دما بر وزن خشک گیاه معنیدار بود. در هر دو توده باقلا کاهش دما موجب کاهش وزن خشک گیاه شد. با وجود این کاهش دما از صفر به -12درجه سانتی گراد سبب کاهش حدود 30درصدی وزن خشک در توده بروجرد شد، به- طوریکه این کاهش در توده نیشابور حدوداً 27درصد بود. نتایج این مطالعه نشان داد که باقلا توانایی تحمل به سرما تا دمای -12درجه سانتیگراد را در شرایط کنترل شده داشت، با وجود این مطالعات بیشتر جهت درک مکانیزم تحمل به سرما در این گیاه ضروری میباشد

کلمات کلیدی

, بقاء, وزن خشک, یخ زدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064061,
author = {حسن فرد, علیرضا and نظامی, احمد and کافی, محمد and نباتی, جعفر},
title = {بررسی تحمل به سرما در باقلا (Vicia faba L.)},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران},
year = {2017},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {بقاء، وزن خشک، یخ زدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحمل به سرما در باقلا (Vicia faba L.)
%A حسن فرد, علیرضا
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%J پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران
%D 2017

[Download]