تحقیقات نظام سلامت, دوره (1), شماره (13), سال (2017-6) , صفحات (52-57)

عنوان : ( نقش مؤلفه‌های حمایت اجتماعی در سلامت عمومی سالمندان )

نویسندگان: ابوالفضل حسینی , علی اکبر مجدی , علی اصغر اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: یکی از مراحل اساسی زندگی بشر، دوران سالمندی است که همراه با نیازها، خواسته‌ها و مسایل متفاوت می‌باشد. تحقیق حاضر، با هدف تعیین نقش حمایت اجتماعی در سلامت عمومی سالمندان انجام شد. روش‌ها: روش مورد استفاده در پژوهش، پیمایش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بود. جامعه آماری، کلیه شهروندان سالمند بالای 65 سال و حجم نمونه 265 نفر انتخاب شد. روش نمونه‌گیری ترکیبی از طبقه‌ای و خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود که داده‌ها از 9 محله منتخب در شهر مشهد در سال 1394 جمع‌آوری شد. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون رگرسیون و آزمون مقایسه میانگین t مستقل استفاده گردید. یافته‌ها: سلامت عمومی سالمندان در حد متوسط و بالاترین میزان سلامت عمومی به خرده مقیاس سلامت اجتماعی تعلق داشت. همچنین، حمایت اجتماعی از سالمندان در حد متوسط و بیشترین میزان حمایت متعلق به خرده مقیاس عاطفی گزارش شد. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که سلامت عمومی مردان به طور معنی‌داری بالاتر از زنان بود. در نهایت، در بین ابعاد حمایت اجتماعی، بعد ‌عاطفی بیشترین تأثیر را بر سلامت عمومی سالمندان داشت. نتیجه‌گیری: حمایت عاطفی بیشترین تأثیر را بر سلامت عمومی سالمندان داشت، اما باید توجه کرد که سالمندان در کنار نیازهای عاطفی، به حمایت‌های خدماتی زیاد، مالی و مشورتی هم احتیاج دارند.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: حمایت اجتماعی, حمایت عاطفی, سلامت عمومی, سالمندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064196,
author = {حسینی, ابوالفضل and مجدی, علی اکبر and علی اصغر اسماعیلی},
title = {نقش مؤلفه‌های حمایت اجتماعی در سلامت عمومی سالمندان},
journal = {تحقیقات نظام سلامت},
year = {2017},
volume = {1},
number = {13},
month = {June},
issn = {1735-2363},
pages = {52--57},
numpages = {5},
keywords = {واژه‌های کلیدی: حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی، سلامت عمومی، سالمندان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش مؤلفه‌های حمایت اجتماعی در سلامت عمومی سالمندان
%A حسینی, ابوالفضل
%A مجدی, علی اکبر
%A علی اصغر اسماعیلی
%J تحقیقات نظام سلامت
%@ 1735-2363
%D 2017

[Download]