مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (5), سال (2017-8) , صفحات (21-30)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد آیرودینامیکی یک نوع توربین بادی محور عمودی با پره های لولایی )

نویسندگان: مریم امیری خبوشان , محسن کهرم , علیرضا تیمورتاش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بزرگترین معایب توربینهای بادی محور عمودی عمل کننده بر اساس نیروی پسا، عملکرد آیرودینامیکی ضعیف این توربینها اَست که عمدتا به دلیل گشتاور معکوس پره پشت به باد است. اخیرا طرح جدیدی با استفاده از پره های باز و جمع شونده به منظور حذف گشتاور منفی پره های باز گشتی ارائه شده است. در مقاله حاضر عملکرد آیرودینامیکی توربین پیشنهاد شده به روش آزمایشگاهی و عددی مطالعه شده است. آزمایشهادر یک تونل باد زیر صوت و شبیه سازی عددی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت و روش قاب متحرک انجام شده است. اثرات تعداد پره ها 3 ، 4 و 6 و شدت آشفتگی و صفحات انتهایی بر ضریب گشتاور و ضریب توان آن در اعداد رینولدز مختلف بررسی شده است. نتایج نشان میدهند که روتور جدید در یک دوره چرخش کامل، گشتاور منفی ندارد و روتور 3 پره با مقدار ضریب توان بیشینه 0.21 در نسبت سرعت نوک 0.5 بهترین عملکزد آیرودینامیکی را دارا ست. اگر چه با افزایش تعداد پره ها نوسانات گشتاور خروجی کاهش مییابد لیکن ضزیب توان روتور نیز کاهش مییابد. همَچنین نتایج نشان میدهند که عدد رینولدز در بازه مورد مطالعه تاثیر چندانی بر عملکرد روتور ندارد.

کلمات کلیدی

, توربین بادی محور عمودی , عملکرد آیرودینامیکی , قاب متحرک , صفحات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064203,
author = {امیری خبوشان, مریم and کهرم, محسن and تیمورتاش, علیرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد آیرودینامیکی یک نوع توربین بادی محور عمودی با پره های لولایی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {5},
month = {August},
issn = {1027-5940},
pages = {21--30},
numpages = {9},
keywords = {توربین بادی محور عمودی -عملکرد آیرودینامیکی - قاب متحرک - صفحات انتهایی-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد آیرودینامیکی یک نوع توربین بادی محور عمودی با پره های لولایی
%A امیری خبوشان, مریم
%A کهرم, محسن
%A تیمورتاش, علیرضا
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]