نخستین همایش ملی مدیریت و علوم اسلامی , 2017-06-20

عنوان : ( بررسی رابطه دینداری وتعهدسازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , سید جواد رامیار , حمید معتمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دین یکی از عوامل مهم شکل دهندۀ باورها و ارزشهای انسانها در جوامع مختلف بوده و اثرات مهمی بر رفتار انسان ها در حوزههای زندگی از جمله محیط کاری دارد. با توجه به تاثیر بسزای دین در شکل بخشیدن به رفتار فردی و جمعی، این مقاله به بررسی رابطۀ دینداری و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی پرداخته است. روش تحقیق آن پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامۀ استاندار جمعآوری شده است. از جامعه آماریِ 1131 نفری؛ 282 نفر به عنوان حجم نمونه به شیوه تصادفی ساده از بین کارکنان انتخاب شده اند. سپس داده های بدست آمده در نرم افزار Spss تحلیل؛ و این نتایج حاصل شد که رابطه بین دینداری و تعهد سازمانی مثبت و معنادار است. و همۀ ابعاد دینداری متغیر تعهد سازمانی 0 بیشترین تبیین کنندگی رابطه / را تبیین میکنند. در این میان، بُعد اعتقادی با مقدار ضریب بتای 191 0 کمترین رابطه را دارد. و ابعاد دینداری / با تعهد سازمانی را داراست. و بُعد پیامدی با مقدار بتای 111 0( به ترتیب بعد از بُعد اعتقادی در مرحله دوم و سوم قرار دارند. / 0( و مناسکی ) 121 / عاطفی ) 183

کلمات کلیدی

, دینداری, تعهد سازمانی, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064310,
author = {مجدی, علی اکبر and رامیار, سید جواد and معتمدی, حمید},
title = {بررسی رابطه دینداری وتعهدسازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی},
booktitle = {نخستین همایش ملی مدیریت و علوم اسلامی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دینداری، تعهد سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه دینداری وتعهدسازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی
%A مجدی, علی اکبر
%A رامیار, سید جواد
%A معتمدی, حمید
%J نخستین همایش ملی مدیریت و علوم اسلامی
%D 2017

[Download]