کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت , 2017-07-04

عنوان : ( بررسی رابطه بین درک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , سید جواد رامیار , حمید معتمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله رابطه بین درک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد را به روش پیمایش بررسی نموده است. دادهها از طریق پرسشنامۀ استاندار جمع آوری شده، جامعه آماری 3311 نفر کارمند و حجم نمونه 782 نفر از کارکنان به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده اند. سپس دادههای بدست آمده در نرم افزار های Spss و Amos تحلیل و این نتایج حاصل شد که درک عدالت سازمانی در بالاترین سطح اطمینان بر تعهد سازمانی موثر بوده؛ ولی بین کارکنان صف و ستاد، از حیث درک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی تفاوت معناداری وجود ندارد. و همچنین بین متغیرهای میزان دستمزد و نوع استخدام )ثبات شغلی(، و درک عدالت سازمانی رابطۀ معنادار وجود دارد. همچنین رابطۀ بین نوع استخدام )ثبات شغلی( و تعهد سازمانی، معنادار است. بین دیگر متغیرهای زمینهای )سن، جنسیت، سابقه کار، سطح تحصیلات( و درک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد. .

کلمات کلیدی

, درک عدالت سازمانی, تعهد سازمانی, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064311,
author = {مجدی, علی اکبر and رامیار, سید جواد and معتمدی, حمید},
title = {بررسی رابطه بین درک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {درک عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین درک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
%A مجدی, علی اکبر
%A رامیار, سید جواد
%A معتمدی, حمید
%J کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
%D 2017

[Download]