پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (3), شماره (112), سال (2016-12) , صفحات (63-75)

عنوان : ( آنالیز کمی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی )

نویسندگان: محمد کاظمی , محمد بنایان اول , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهومامنیتغذاییازکشاورزیپایداروسعتبیشتریداردلذابرایتحققآندرجوامعمختلف،عواملمتعدّدینظیردسترسی، توانایی تهیه، بهرهبرداری و ثبات مواد غذایی به عنوان ارکان اصلی نقش دارند. در این پژوهش شاخصهای امنیت غذایی مورد نیاز محاسبه و با استفاده از پرسشنامه میزان مصرف سیب زمینی در استان خراسان رضوی تعیین و میانگین عملکرد کشاورزان خبره طی دو سال اندازهگیری شد. نتایج نشان داد بین تولید سیبزمینی (63 گرم به ازای هر نفر در روز) با میزان تقاضا (125 گرم به ازای هر نفر در روز) 198/5 درصد تفاوت وجود داشت و تولید سرانه پاسخگوی تقاضای جمعیت استان نبود. بر این اساس نیاز به واردات سیبزمینی برابر با 155/5 هزار تن بدست آمد. با این حال 4 /2 درصد از انرژی غذایی، 2/8 درصد پروتئین، 11/9 درصد ویتامین C و بین 1 تا حدود 10 درصد ویتامینهای گروه B مورد نیاز افراد از تولیدات سیبزمینی استان فراهم شد. همچنین نتایج نشان داد تولید کشاورزان خبره 22 درصد بالاتر از برآورد وزارت کشاورزی برای استان بود که این مقدار 80/8 گرم سیبزمینی را برای مصرف روزانه افراد تأمین نمود و خلأ بین مجموع تولید کشاورزان خبره و مجموع تولید استان 50/8 هزار تن بدست آمد. نتایج حاصل با آنکه حاکی از عدم وجود امنیت غذایی از نظرمیزانتولیدسیبزمینیوانرژیغذاییآنبوداّمابرتولیدمنطقهایسیبزمینیبرمبنایمدیریتاعمالشدهتوسطکشاورزانخبره به عنوان یک روش فشردهسازی بومشناختی مؤثر در تحقق امنیت غذایی پایدار تأکید داشت.

کلمات کلیدی

, انرژی, کشاورزان خبره, ناامنی غذایی, واردات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064315,
author = {کاظمی, محمد and بنایان اول, محمد and قربانی, رضا},
title = {آنالیز کمی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2016},
volume = {3},
number = {112},
month = {December},
issn = {2423-5423},
pages = {63--75},
numpages = {12},
keywords = {انرژی، کشاورزان خبره، ناامنی غذایی، واردات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز کمی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی
%A کاظمی, محمد
%A بنایان اول, محمد
%A قربانی, رضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2016

[Download]