کنفرانس فیزیک ایران1396 , 2017-08-28

عنوان : ( تهیه نانومیلههای β-MnO2به روش هیدروترمال و بررسی اثر فرآیند گرمادهی )

نویسندگان: فاضل نوری یعقوب السویجت , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , نسرین آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، نانومیله های β-MnO2به روش هیدروترمال با استفاده از سولفات منگنز تک آبه و پرمنگنات پتاسیم به عنوان مواد اولیه تهیه شدند. ساختار و مورفولوژی نانومیلههای حاصل با استفاده از پراش اشعه ایکس ( XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM ) بررسی شدند. نتایج پراش اشعه ایکس نشان میدهد که با تغییر زمان و دما در فرایند گرمادهی، بلورینگی تغییر میکند. تصاویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترون روبشی تشکیل نانومیلههای β-MnO2را تایید میکند. نمونه با دمای گرمادهی و 160 درجه سلسیوس و مدت زمان 6ساعت، بیشترین بلورینگی و از لحاظ مورفولوژی دارای ساختاربهتری بود.

کلمات کلیدی

, نانومیله, β-MnO2, هیدروترمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064371,
author = {السویجت, فاضل نوری یعقوب and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا and آزاد, نسرین},
title = {تهیه نانومیلههای β-MnO2به روش هیدروترمال و بررسی اثر فرآیند گرمادهی},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران1396},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {نانومیله، β-MnO2، هیدروترمال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه نانومیلههای β-MnO2به روش هیدروترمال و بررسی اثر فرآیند گرمادهی
%A السویجت, فاضل نوری یعقوب
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%A آزاد, نسرین
%J کنفرانس فیزیک ایران1396
%D 2017

[Download]