هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و مدیریت وجین بر رقابت علف هرز تاج خروس با ذرت رقم ks260 و سورگوم رقم اسپیدفید )

نویسندگان: منصوره خدادادی طوفال , علی قنبری , رضا قربانی , قربانعلی اسدی , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب به عنوان اصلی ترین مولفه رشد و ادامه حیات برای گیاهان محسوب می شود و تقریبا اصلی ترین عامل رشد برای این موجودات تلقی می شود. مطالعه پاسخ پارامتر های مختلف رشد و عملکرد ذرت و سورگوم و همچنین کمی سازی رقابت ذرت و سورگوم با علف های 1392- هرز مبتنی بر شرایط مزرعه ای نقش مهمی در تشریح تاثیر این مولفه ایفا میکند. بدین منظور مطالعه مزرعه ای در سال زراعی 93 85 و ،75 ، به صورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. سطوح آبیاری ( 65 100 درصد نیاز آبی ) فاکتور اصلی آزمایش و دو واریته ذرت و سورگوم و مدیریت وجین و عدم وجین علف های هرز به صورت فاکتوریل و به عنوان فاکتور های فرعی مورد آزمایش قرار گرفت. در این طرح ماده خشک ذرت و سورگوم و علف هرز تاج خروس به منظور تاثیر سطوح مختلف آبیاری و همچنین حضور علف هرز تاج خروس روی ماده خشک ذرت و سورگوم مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد وجین علف های هرز در همه سطوح آبیاری باعث افزایش مقدار ماده خشک ذرت و سورگوم شد و عدم وجین علف های هرز افت ماده خشک درذرت و سورگوم را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد سطوح پایین آبیاری باعث کاهش ماده خشک ذرت و سورگوم می شود. بطوریکه کمترین مقدار ماده خشک در 65 درصد نیاز آبی مشاهده شد. علف هرز تاج خروس در شرایط تنش موفقیت بیشتری در رقابت با ذرت و سورگوم نشان داد بطوریکه بیشترین ماده خشک تاج خروس متعلق به تیمار 65 درصد نیاز آبی بوده است. در این مورد می توان این احتمال را داد که توان رقابتی ذرت و ذرت در طول دوره رشد روی گونه تاج خروس اثر تعدیل کننده داشته است و با اعمال اثر رقابت منفی بیشتر باعث افزایش ماده خشک این گونه ها شده است.

کلمات کلیدی

, سطوح آبیاری, ماده خشک, وجین علف های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064381,
author = {خدادادی طوفال, منصوره and قنبری, علی and قربانی, رضا and اسدی, قربانعلی and راستگو, مهدی},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و مدیریت وجین بر رقابت علف هرز تاج خروس با ذرت رقم ks260 و سورگوم رقم اسپیدفید},
booktitle = {هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2017},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {سطوح آبیاری،ماده خشک،وجین علف های هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و مدیریت وجین بر رقابت علف هرز تاج خروس با ذرت رقم ks260 و سورگوم رقم اسپیدفید
%A خدادادی طوفال, منصوره
%A قنبری, علی
%A قربانی, رضا
%A اسدی, قربانعلی
%A راستگو, مهدی
%J هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2017

[Download]