مطالعات زبان و ترجمه, دوره (50), شماره (2), سال (2017-11) , صفحات (1-30)

عنوان : ( بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان )

نویسندگان: شیما ابراهیمی , اعظم استاجی , رضا پیش قدم , سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیجانات و حواس، نقش بسیار مهمی در یادگیری و آموزش دارند و مدرسان می¬توانند از طریق تحریک هیجانات و استفاده از حواس گوناگون به هنگام آموزش زبان دوم برای زبان¬آموزان موفق¬تر عمل کنند.لذا ایجاد ارتباطات هیجانی مطلوبو تأثیرگذاری برحواس به منظور افزایش توان یادگیری، حائز اهمیت زیادی است. «هَیجامَد» ترکیبی از دو واژۀ «هیجان» و «بسامد» است که به هیجانات ناشی از حواسی که تحت تأثیر بسامد واژگان قرار دارند، اشاره می¬کند. در این مقاله برآنیم تا چگونگی تغییر نگرش در یادگیری زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان را به هنگام استفاده از الگوی «هَیجامَد» بسنجیم. بدین منظور با استفاده از الگوی هَیجامَد، به 60 زبان‌آموز غیرفارسی‌زبان از 16 کشور، در 6 جلسه موضوعات فرهنگی تدریس شد و سپس از آن¬هامصاحبه گرفته شد و نتایج به¬صورت کیفی ارزیابی شد. نتایج به‌دست آمده از تحلیل مصاحبه‌ها حاکی از این است که استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان،مؤثر است و هرچه هَیجامَد فارسی¬آموز نسبت به موضوع تدریس‌شده بیشتر باشد، عملکرد او بهتر خواهد بود. در نتیجه از آن¬جایی‌که این الگو، کیفیت یادگیری زبان فارسی را از طریق ایجاد ارتباط بین فرهنگی، هیجانات زبان¬آموزان و فعال¬سازی سطوح مختلف هَیجامَد ارتقا می‌دهد، الگوی مناسبی را برای تدریس زبان فارسی به عنوان زبان دوم محسوب می¬شود.

کلمات کلیدی

, هَیجامَد, هیجان, حواس, نگرش, فارسی‌آموزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064426,
author = {ابراهیمی, شیما and استاجی, اعظم and پیش قدم, رضا and امین یزدی, سیدامیر},
title = {بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2017},
volume = {50},
number = {2},
month = {November},
issn = {2228-5202},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {هَیجامَد، هیجان، حواس، نگرش، فارسی‌آموزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان
%A ابراهیمی, شیما
%A استاجی, اعظم
%A پیش قدم, رضا
%A امین یزدی, سیدامیر
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2017

[Download]