پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی, دوره (19), شماره (4), سال (2016-5) , صفحات (12-25)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین،اینترلوکین-6 و عامل نکروز دهنده آلفا زنان سالمند )

نویسندگان: مهدی دوستدار , مهرداد فتحی , کیوان حجازی , مجتبی کیانی گل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آرتروسکلروزیس شایع ترین علت بیمای های کرونروی قلب و در نتیجه اصلی ترین علت بیماری های ایسکمیک قلبی است.هدف از انجام این پژوهش،بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین،اینترلوکین-6،ونکروز دهنده آلفا زنان سالمند غیرفعال بود.

کلمات کلیدی

, لپتین, اینترلوکین-6, تمرین هوازی, زنان سالمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064457,
author = {مهدی دوستدار and فتحی, مهرداد and حجازی, کیوان and مجتبی کیانی گل},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین،اینترلوکین-6 و عامل نکروز دهنده آلفا زنان سالمند},
journal = {پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی},
year = {2016},
volume = {19},
number = {4},
month = {May},
issn = {2538-3000},
pages = {12--25},
numpages = {13},
keywords = {لپتین،اینترلوکین-6،تمرین هوازی،زنان سالمند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین،اینترلوکین-6 و عامل نکروز دهنده آلفا زنان سالمند
%A مهدی دوستدار
%A فتحی, مهرداد
%A حجازی, کیوان
%A مجتبی کیانی گل
%J پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی
%@ 2538-3000
%D 2016

[Download]