پژوهش در دین و سلامت, دوره (3), شماره (4), سال (2017-10) , صفحات (32-47)

عنوان : ( نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان‌شناختی و دشواری نظم‌جویی‌هیجان دانشجویان دانشگاه تهران )

نویسندگان: مهرنساء شهابی , سیدامیر امین یزدی , علی مشهدی , جعفر حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به شواهد موجود مبنی بر اثرهای منفی پریشانی روان‌شناختی و مشکلات نظم‌جویی هیجانی در طول زندگی، تلاش برای یافتن فرایندهای زیربنایی آن، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. ازآنجایی‌که مذهب یکی از عواملی است که ارتباطی تنگاتنگ با نظم‌جویی هیجان و سلامت روان دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان­شناختی و دشواری نظم­جویی­ هیجان صورت گرفته است. روش کار: این پژوهش ازنوع توصیفی - همبستگی و جامعه‌ی آماری آن شامل تمامی دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی94 - 95 است که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌یی چندمرحله‌یی، تعداد 211 نفر از آنان (120 زن و 91 مرد) از دانشکده‌های مختلف انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های نگرش‌سنج ‌مذهبی (RAS-R)، دشواری ­نظم‌جویی هیجان (DERS-16) و پریشانی روان‌شناختی (DASS-21) را تکمیل کردند. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه‌ و تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که بین ابعاد نگرش مذهبی با اضطراب و برخی از مؤلفه‌های دشواری‌های نظم‌جویی هیجانی رابطه‌ی معنا‌دار وجود دارد. به‌طوری‌که از بین زیر‌مقیاس‌های پریشانی ‌روان‌شناختی؛ زیرمقیاس اضطراب با ابعاد نگرش مذهبی (معنویت درونی، عبادات و اخلاقیات) ارتباط منفی معناداری دارد و بُعد اخلاقیات می‌تواند مشکل اضطراب را پیش‌بینی کند. علاوه‌براین، بُعد اخلاقیات، مؤلفه‌های کنترل نکردن تکانه و دسترسی محدود به راهبردهای نظم‌جویی هیجانی؛ و بُعد معنویت درونی نیز مؤلفه‌ی نپذیرفتن هیجانی را پیش­بینی می‌کند. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان چنین استنباط کرد که ابعاد نگرش مذهبی می‌تواند به‌صورت منفی بر دشواری‌های ‌نظم‌جویی ‌هیجانی و اضطراب تأثیرگذار باشد؛ بنابراین، توجه به نگرش مذهبی در آسیب‌شناسی اختلالات اضطرابی و متعاقب آن دستورالعمل­های درمانی ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی

, پریشانی روان‌شناختی, دانشجویان, نظم‌جویی هیجان, نگرش مذهبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064558,
author = {شهابی, مهرنساء and امین یزدی, سیدامیر and مشهدی, علی and جعفر حسنی},
title = {نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان‌شناختی و دشواری نظم‌جویی‌هیجان دانشجویان دانشگاه تهران},
journal = {پژوهش در دین و سلامت},
year = {2017},
volume = {3},
number = {4},
month = {October},
issn = {2383-4331},
pages = {32--47},
numpages = {15},
keywords = {پریشانی روان‌شناختی، دانشجویان، نظم‌جویی هیجان، نگرش مذهبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان‌شناختی و دشواری نظم‌جویی‌هیجان دانشجویان دانشگاه تهران
%A شهابی, مهرنساء
%A امین یزدی, سیدامیر
%A مشهدی, علی
%A جعفر حسنی
%J پژوهش در دین و سلامت
%@ 2383-4331
%D 2017

[Download]