هوش مصنوعی و ابزار دقیق, دوره (7), شماره (41), سال (2014-2) , صفحات (4-10)

عنوان : ( به کارگیری محاسبات نرم در مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرایند جوشکاری رباتیک )

نویسندگان: جعفر ثنایی مقدم سبزوار , علیرضا اکبرزاده توتونچی , علی اکبر اکبری , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند جوشکاری قوسی یک تکنیک اتصال فلزات با کیفیت بالا است که به علت دامنه وسیع کاربردهای صنعتی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای دست یابی به کیفیت مطلوب جوش، نیاز است که رابطه پارامترهای موثر جوشکاری روی هندسه جوش مدلسازی شود. اهمیت این مطلب بدان خاطر است که خصوصیات مکانیکی جوش نیز تحت تاثیر هندسه جوش قرار دارد. اما علیرغم استفاده گسترده از این فرایند، به علت فقدان مدل مناسب، هنوز جوشکاری تمام اتومات با مشکلاتی مواجه است. در این تحقیق سعی شده است با ارائه مدل های مختلف، کیفیت جوش بررسی شود. از این رو چند مدل بهینه شده برای پیش بینی عمق نفوذ جوش، به عنوان فاکتور نشان دهنده کیفیت مطلوب، با استفاد از روش رگرسیون، تبرید تدریجی، شبکه عصبی و روش ترکیبی ارائه شد. نتایج نشان داد که مدل های پیشنهادی میتوانند عمق نفوذ جوش را با دقت قابل قبولی، پیش بینی نمایند. در بین 6 مدل ارائه شده، مدل شبکه عصبی با دقت بالاتری عمق نفوذ را پیش بینی می کند. در ادامه با کمک الگوریتم تبرید تدریجی مقادیر بهینه پارامترهای ورودی مدل شبکه عصبی که کیفیت مطلوب را ایجاد می کند، تخمین زده شد. این مقادیر با مقادیرحاصل از نتایج Karadeniz و همکاران مقایسه گردید که نتایج این مقایسه حاکی از نزدیکی مقادیر تخمین زده شده با واقعیت است.

کلمات کلیدی

, جوشکاری رباتیک, محاسبات نرم, شبکه عصبی, مدلسازی, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064755,
author = {ثنایی مقدم سبزوار, جعفر and اکبرزاده توتونچی, علیرضا and اکبری, علی اکبر and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {به کارگیری محاسبات نرم در مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرایند جوشکاری رباتیک},
journal = {هوش مصنوعی و ابزار دقیق},
year = {2014},
volume = {7},
number = {41},
month = {February},
issn = {1735-3939},
pages = {4--10},
numpages = {6},
keywords = {جوشکاری رباتیک، محاسبات نرم، شبکه عصبی، مدلسازی، الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به کارگیری محاسبات نرم در مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرایند جوشکاری رباتیک
%A ثنایی مقدم سبزوار, جعفر
%A اکبرزاده توتونچی, علیرضا
%A اکبری, علی اکبر
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J هوش مصنوعی و ابزار دقیق
%@ 1735-3939
%D 2014

[Download]