علوم باغبانی, دوره (31), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (158-166)

عنوان : ( تاثیر حلال های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب )

نویسندگان: غلامحسین داوری نژاد , سیده فائزه تقی زاده , جواد اصیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثر تیمار حلال‌های متانول، اتانول، استون (۵۰، ۹۰ و ۱۰۰ درصد) و آب مقطر بر روی میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی (فنل کل، تانن ها، فلاونوئیدها، آنتوسیانین ها) میوه عناب (Ziziphus jujube Miller)، انجام شد. فعالیت آنتی اکسیدانی هر یک از عصاره‌ها نیز به روش‌های DPPH وFRAP مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استون ۵۰ درصد در استخراج ترکیبات فنل و فلاونوئید کل به ترتیب با مقادیر (۲۰/۷۹۸ میلی گرم گالیک اسید در ۱۰۰ گرم ماده خشک) و (۷۳/۱۸۷۱ میلی گرم کوئرستین در ۱۰۰ گرم ماده خشک)، بهترین عملکرد را در میان سایر حلال‌ها داشته است. استخراج آنتوسیانین، با متانول ۵۰ درصد (۳۱/۶ میلی گرم سیانیدین ۳- گلوکوزید در ۱۰۰ گرم ماده خشک) و استخراج تانن با متانول ۱۰۰ درصد (۴/۶۶۹ میلی گرم کاتکین در ۱۰۰ گرم ماده خشک)، دارای بالاترین بازده استخراج بوده است. در تمامی موارد آب از حداقل قابلیت استخراج متابولیت‌های ثانویه در بین سایر حلال‌ها برخوردار بود. در بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی میوه عناب به دو روش DPPH و FRAP مشخص گردید که خاصیت آنتی اکسیدانی آن‌ها مستقیما تحت تاثیر مقادیر ترکیبات فنلی قرار گرفته است. در میان حلال‌های مورد استفاده، استون ۵۰ درصد بهترین بازده را در روش DPPH ( ۰۲/۲۹=IC۵۰) و روش FRAP (۱۱/۵ میلی مول آهن II در ۱۰۰ گرم ماده خشک) نسبت به سایر حلال‌ها داشت. بر اساس نتایج می‌توان گفت درصد مهار کنندگی DPPH و FRAP با کاهش غلظت حلال‌های متانول و استون رابطه مستقیم دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت در نوع، خلوص و قطبیت حلال‌ها و تفاوت در جزئیات روش استخراج عصاره (مانند زمان استخراج، سرعت اختلاط، نسبت میزان پودر به حلال و اندازه ذرات پودر) بر میزان استخراج متابولیت‌های ثانویه تاثیر می‌گذارند. کلمات کلیدی: آنتوسیانین; تانن; روبشگری رادیکال‌های آزاد; فلاونوئید; فنل

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی: آنتوسیانین; تانن; روبشگری رادیکال‌های آزاد; فلاونوئید; فنل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064793,
author = {داوری نژاد, غلامحسین and تقی زاده, سیده فائزه and جواد اصیلی},
title = {تاثیر حلال های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {31},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4730},
pages = {158--166},
numpages = {8},
keywords = {کلمات کلیدی: آنتوسیانین; تانن; روبشگری رادیکال‌های آزاد; فلاونوئید; فنل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر حلال های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A تقی زاده, سیده فائزه
%A جواد اصیلی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]