یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( پالینوفاسیس سازند دلیچای در شمال شرق دره زوکوه اوزون، البرز شرقی )

نویسندگان: عباسعلی رضازاده بلوری , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی و مطالعه سازند دلیچای در حوزه البرز شرقی، مقطع شمال شرق دره زو (واقع در شمال شـرق جاجرم) مـورد مطالعه چینه شناسی و پالینولوژی قرار گرفته است. لیتولوژی عمده این سازند در این برش از شیلهای سبز ـ زیتونی و آهک مارنی تشکیل شده و ضخامت آن حدود 181 متر اندازه گیری گردید. ایـن سـازند در مـرز زیـرین بـا سـازند شمشـک دارای ناپیوستگی و مرز بالای آن با سازند لار به صورت همشیب و پیوسـته مـی باشـد. در ایـن مطالعـه پـس از آنـالیز 33 نمونـه پالینولوژیکی پنج نوع پالینوفاسیس شناسایی و مشـاهده شـد. پالینوفسـیس نـوع II منطبـق بـر تقسـیم بنـدی تایسـون و نشان دهنده محیط کم اکسیژن تا فاقد اکسیژن و کم عمق ساحلی، پالینوفاسیس نوع IVa محیط حدواسط میان منـاطق کم عمق تا نسبتاً عمیق دریا هستند و پالینوفاسیسهای نوع III ,VI, VII نیز مشاهده و شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

, البرز شرقی, سازند دلیچای, پالینوفاسیس, دره زو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064918,
author = {رضازاده بلوری, عباسعلی and ابراهیم قاسمی نژاد and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس},
title = {پالینوفاسیس سازند دلیچای در شمال شرق دره زوکوه اوزون، البرز شرقی},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {البرز شرقی، سازند دلیچای، پالینوفاسیس، دره زو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالینوفاسیس سازند دلیچای در شمال شرق دره زوکوه اوزون، البرز شرقی
%A رضازاده بلوری, عباسعلی
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]