یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( ارزیابی شرایط انباشت رسوبات شیلی سازند تیرگان بر مبنای محتوای پالینولوژیکی در برشهای طاهرآباد و اشلیر )

نویسندگان: سهیل همتی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , الهام داوطلب , مرتضی طاهرپور خلیل آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخلاف بسیاری از نقاط حوضه کپه داغ، سازند تیرگان در باختر روستای طاهرآباد و طاقدیس اشلیر (خاور حوضه) مشتمل بـر طبقات شیلی بسیار است. ارزیابی دیرین بوم شناسی این طبقات بر مبنای محتوای پالینولوژیکی حـاکی از تـه نشسـت در یـک محـیط دور از ساحل نسبتاً عمیق و اکسیژن دار به ویژه در بخشهای زیرین سازند تیرگان در برشهای مورد مطالعه است. این شـرایط محیطـی در بخش بالایی سازند تغییر و احیایی تر می شود. نسبت مواد آلی بی شکل به پالینوموفهای دریایی حاکی از نرخ رسوب گذاری پـایین در تشکیل شیلهای پایینی برش طاهرآباد است، اما در برش اشلیر نوسانات نسبت مذبور بیشتر بوده و سبب تفکیک سـازند تیرگـان بـه سه بخش، پایینی و میانی با نرخ رسوب گذاری کم و بخش بالایی با نرخ رسوب گذاری بالا شده است. ضمناً به سبب فراوانـی بیشـتر پالینومسرالهای هم بعد، انرژی محیط ته نشست در بخشهای پایینی برشهای طاهرآباد و اشلیر سازند تیرگان نسبت به بخـشهـای انتهایی کمتر است.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, دیرین بومشناسی, محتوای پالینولوژیکی, حوضه رسوبی کپه داق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064920,
author = {همتی, سهیل and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا and داوطلب, الهام and مرتضی طاهرپور خلیل آباد},
title = {ارزیابی شرایط انباشت رسوبات شیلی سازند تیرگان بر مبنای محتوای پالینولوژیکی در برشهای طاهرآباد و اشلیر},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، دیرین بومشناسی، محتوای پالینولوژیکی، حوضه رسوبی کپه داق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شرایط انباشت رسوبات شیلی سازند تیرگان بر مبنای محتوای پالینولوژیکی در برشهای طاهرآباد و اشلیر
%A همتی, سهیل
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%A داوطلب, الهام
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]