مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (9), شماره (4), سال (2017-11) , صفحات (413-425)

عنوان : ( بررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پایین دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیز )

نویسندگان: داود داودمقامی , حسین بانژاد , مجتبی صانعی , سید اسدالله محسنی موحد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرریزهای لبه تیز یکی از سازه های اندازه گیری، انحراف و کنترل سطح آب در پروژه های هیدرولیکی، آبی و زیست محیطی هستند. ضریب آبگذری این سرریزها نیز چون سایر سرریزها تابعی از H/P (H ارتفاع آب روی سرریز و P ارتفاع سرریز) می باشد. در شرایطی که نیاز به عبور جریان بیشتر با یک ارتفاع مشخص از روی سرریز وجود دارد با تغییر شکل پلان سرریز، طول آن افزایش داده می شود. یکی از این سرریزها، سرریز نوک اردکی می باشد. گاهی اوقات در اثر عواملی نظیر جمع شدن رسوبات در پشت سرریز، فرسایش در پایین دست سازه سرریز و مانند آن شرایطی به وجود می آید که رقوم بستر بالادست و پایین دست تغییر کرده، باعث تغییر در خصوصیات هیدرولیکی جریان عبوری، از جمله ضریب آبگذری جریان می شود. در این تحقیق این تغییرات بر روی ضریب آبگذری سرریز لبه تیز نوک اردکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییر در ارتفاع سرریز نوک اردکی تاثیری بر میزان ضریب آبگذری در نسبت های برابر H/P ندارد. اما با افزایش نسبت بزرگ نمایی یعنیL/W (L طول سرریز و W عرض فلوم) ضریب آبگذری کاهش می یابد. همچنین، با افزایش بزرگ نمایی مقدار بیشینه ضریب دبی در مقدار H/P کمتر روی می دهد به طوری که ضرایب آبگذری بیشینه در بزرگ نمایی های دو، سه و چهار به ترتیب دارای مقادیر 0.73، 0.68 و 0.63 هستند که به ترتیب در H/P معادل 0.5، 0.3 و 0.25 روی داده اند. بالا آمدن رقوم بستر بالادست باعث کاهش آبگذری می شود. در جریان مستغرق کاهش رقوم بستر پایین دست باعث افزایش ضریب آبگذری می شود، اما تا هنگامی که جریان مستغرق نباشد و شرایط هوادهی یکسان باشد، این کاهش رقوم تاثیری بر ضریب آبگذری ندارد. با افزایش نسبت بزرگ نمایی سرریز نوک اردکی از سه به چهار، مقدار H/P در آستانه تداخل جریان و استغراق های موضعی از 0.5 به 0.3 کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, استغراق جریان, سرریز غیرخطی, ظرفیت آبگذری, نسبت بزرگ نمایی (L-W), هد نسبی جریان (H-P)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065402,
author = {داود داودمقامی and بانژاد, حسین and مجتبی صانعی and سید اسدالله محسنی موحد},
title = {بررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پایین دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیز},
journal = {مهندسی و مدیریت آبخیز},
year = {2017},
volume = {9},
number = {4},
month = {November},
issn = {2251-9300},
pages = {413--425},
numpages = {12},
keywords = {استغراق جریان، سرریز غیرخطی، ظرفیت آبگذری، نسبت بزرگ نمایی (L-W)، هد نسبی جریان (H-P)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پایین دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیز
%A داود داودمقامی
%A بانژاد, حسین
%A مجتبی صانعی
%A سید اسدالله محسنی موحد
%J مهندسی و مدیریت آبخیز
%@ 2251-9300
%D 2017

[Download]