پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب , 2017-11-13

عنوان : ( ارزیابی تأثیر اقلیم بر روی بهترین توزیع آماری در آنالیز فراوانی دبی حداکثر سیلاب )

نویسندگان: معصومه خسروی چنار , محمدتقی دستورانی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله ای که در آینده ای نه چندان دور بخش های عمده ای از جمله ایران با آن مواجه خواهند شد کمبود منابع آب می باشد، لذا باید مدیریت دقیق و اساسی در این زمینه صورت گیرد. لازمه اجرای طرحهای مدیریت منابع آب برآورد دقیق مقدار دبی حداکثر لحظه ای رودخانه ها است. روشهای مختلفی جهت برآورد دبی وجود دارد که یکی از این روشها، استفاده از توزیعهای آماری می باشد. ولی از آنجا که کشور ایران دارای مناطق اقلیمی متفاوت می باشد جهت برآورد دبی، شناخت توزیع آماری متناسب با هر اقلیم ضرری است. لذا تحقیق حاضر جهت تعیین بهترین توزیع آماری در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و گیلان که دارای اقلیمهای متفاوت هستند صورت گرفت. در این پژوهش با استفاده از 40 سال آمار دبی حداکثر لحظه ای 18 ایستگاه هیدرومتری و با استفاده از نرم افزار Easyfit توزیعهای آماری مناسب با داده ها، برازش یافت. نتایج نشان داد که در استان خراسان رضوی توزیع های Fatigue Lif، Burr و Fatigue Life (3P)، در استان خراسان شمالی توزیع های Log-Logistic (3P) و Burr، در استان گلستان، توزیع های Frechet (3P)، Burr (4P)، Gen. Extreme Value، Wakeby، Gen. Pareto و Log-Gamma و در استان مازندران، توزیع های Wakeby، Log-Logistic (3P) ، Gen. Logistic و در استان گیلان Wakeby، Inv. Gaussian (3P) و Rayleigh (2P) مناسب ترین توزیع های برازش یافته می باشند. این نتایج نشان دهنده آن است که نوع بهترین توزیع آماری برای داده های هیدرولوژی تابع اقلیم بوده و در هر شرایط اقلیمی متناسب با داده های آن بایستی بهترین توزیع شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, توزیعهای آماری, دبی حداکثر لحظه ای, اقلیم, پیش بینی جریان, نرم افزار Easyfit
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065413,
author = {خسروی چنار, معصومه and دستورانی, محمدتقی and مساعدی, ابوالفضل},
title = {ارزیابی تأثیر اقلیم بر روی بهترین توزیع آماری در آنالیز فراوانی دبی حداکثر سیلاب},
booktitle = {پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {توزیعهای آماری، دبی حداکثر لحظه ای، اقلیم، پیش بینی جریان، نرم افزار Easyfit},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تأثیر اقلیم بر روی بهترین توزیع آماری در آنالیز فراوانی دبی حداکثر سیلاب
%A خسروی چنار, معصومه
%A دستورانی, محمدتقی
%A مساعدی, ابوالفضل
%J پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
%D 2017

[Download]