پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب , 2017-11-13

عنوان : ( بررسی تأثیر طول دوره آماری هیدرولوژیکی بر دقت پیشبینی جریانهای سیلابی )

نویسندگان: معصومه خسروی چنار , محمدتقی دستورانی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به بسیاری از موارد از جمله طرحهای مدیریت منابع آب، روشهای کنترل سیلاب، عملیات آبخیزداری و سدسازی میتیوان اشاره کرد که لازمه اجرای آنها برآورد مقدار دبی طرح با استفاد از داده های اندازه گیری شده جریان میباشید. در این راستا کامل یودن اطلاعات از اهمیت بالائی برخوردار میباشد .متأسفانه در کشور ما ایران به دلایل مختلف بعضی داده ها در ایستگاه ها ثبیت نگردیده که موجب بروز نواقص آماری میگردد و مشکلاتی را در امر تجزیه و تحلیل ایجاد مینماید؛ بنابراین به ناچار در برآورد دبی مجبور یه استفاده از آمار کوتاه مدت میباشیم. در این خصوص میزان تأثیر طول دوره آماری موجود روی دقت برآورد دبی سیلاب در فرآیند آنالیز فراوانی نکته مهمی است که بایسیتی روشن گردد. در تحقیق حاضر جهت بررسی تأثیر طول دور آماری مورد اسیتفاده روی دقت پیش بینی سیلاب، ابتدا آمار به سریهای مختلف تقسیم و در هر سری اقدام به آنالیز فراوانی دبی حداکثر لحظه ای گردید. سپس از طریق پارامترهای خطا مانند ضریب کارآیی نش (Ns) ضریب همبستگی (R) و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) و درصد خطای مطلق دقت نتایج آنالیز فراوانی با دبی های مشاهده ای و مبنا سنجیده شد. نتایج نشان داد با افزایش طول دوره آماری میزان خطا کاهش می یابد ولی میزان این کاهش بسته به شرایط اقلیمیی حاکم بر منطقه و نیز توزیع استفاده شده متفاوت است.

کلمات کلیدی

, دبی حداکثر لحظه ای, دقت پیش بینی, دوره آماری, پارامترهای خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065414,
author = {خسروی چنار, معصومه and دستورانی, محمدتقی and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی تأثیر طول دوره آماری هیدرولوژیکی بر دقت پیشبینی جریانهای سیلابی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دبی حداکثر لحظه ای، دقت پیش بینی، دوره آماری، پارامترهای خطا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر طول دوره آماری هیدرولوژیکی بر دقت پیشبینی جریانهای سیلابی
%A خسروی چنار, معصومه
%A دستورانی, محمدتقی
%A مساعدی, ابوالفضل
%J پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
%D 2017

[Download]