سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2017-05-09

عنوان : ( ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق) )

نویسندگان: عباس قادری , سهیل همتی , علیرضا عاشوری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حال حاضر به منظور تفکیک ریز رخساره‌هـا و تعیـین محـیط رسـوبی سـازند تیرگـان در بخـش خـاوری حوضـه رسـوبی کپـه داق، برش چینه شناسی در باختر روستای طاهرآباد انتخاب و مورد نمونه‌برداری قرارگرفته است. مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از سنگهای کربناتـه سازند مورد بحث به شناسایی 15 ریز رخساره در قالب پنج دسته رخساره جزرومدی، لاگون، سد، پلاتفرم داخلی محدود و دریای باز منجـر شد. علاوه بر این با توجه به ریز رخسـاره‌هـای اسـتاندارد معرفـی شـده توسـط (2010) Flugel تعـداد 11 ریـز رخسـاره از نـوع RMF (و 8 ریـز رخسـاره از نـوع SMF معادل آن) برای برش مورد مطالعه پیشنهاد می‌شود. ضمناً تعداد سه کمربند رخسارهای استاندارد با چیـدمان دریـا بـه خشـکی شامل FZ7 ،FZ6 و FZ8نیز شناسایی شده که مؤید رسوب‌گذاری سازند تیرگان در یک محیط رمپ کربناته می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, طاهرآباد, ریزرخساره, رمپ کربناته, حوضه رسوبی کپه داق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065541,
author = {قادری, عباس and همتی, سهیل and عاشوری, علیرضا and مرتضی طاهرپور خلیل آباد},
title = {ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق)},
booktitle = {سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، طاهرآباد، ریزرخساره، رمپ کربناته، حوضه رسوبی کپه داق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق)
%A قادری, عباس
%A همتی, سهیل
%A عاشوری, علیرضا
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%J سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2017

[Download]