اولین همایش ملی شورورزی , 2017-11-22

عنوان : ( گیاهان هالوفیت؛ راهکاری مناسب برای استفاده پایدار از منابع آب شور )

نویسندگان: علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالیهای چند سال اخیر دریاچهها و رودخانهها، کاهش سفرههای آب زیرزمینی، کاهش ذخایر سدها و مسئله گرمایش جهانی و البته الگوهای نادرست مصرف آب همگی منجر به محدودیت شدید آب در بسیاری از نقاط کره زمین شده است. از طرفی با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان و تقاضای بیشتر برای منابع و بهویژه آب، انسان درصدد است که از حجم وسیع آبهای شور در سطح کره زمین به بهترین شکل ممکن بهرهمند شود. یکی از اصلیترین مصرفکنندگان منابع آب در جهان، کشاورزی است. بهنحویکه بخش اعظم آبهای شیرین به این سمت روانه میشوند. بنابراین به نظر میرسد با توجه به محدودیتهای تأمین آب شیرین، درک مفهوم شورورزی و بهرهمندی مناسب از آبهای شور در بخش کشاورزی راهکاری غیرقابلانکار در این زمینه باشد. شناخت، بررسی و بهرهگیری از گیاهانی با تحمل بالا به شوری آب میتواند بهعنوان برنامهای صحیح و مدون تنظیم و اجرا شود. به نظر میرسد گیاهان هالوفیت (شورزی) که میتوانند عملکرد مناسب خود را در این شرایط حفظ کنند راهکار مناسب و معقولی برای استفاده از آبهای شور باشند. این مطالعه باهدف تشریح مفهوم شورورزی و دلایل ضرورت پژوهش درزمینه گیاهان شورزی بهعنوان رهیافتی مناسب برای جایگزینی آبهای شور در بخش کشاورزی است

کلمات کلیدی

, خشکسالی, شورورزی, گیاهان شورپسند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065566,
author = {حسن فرد, علیرضا and نظامی, احمد and کافی, محمد and نباتی, جعفر},
title = {گیاهان هالوفیت؛ راهکاری مناسب برای استفاده پایدار از منابع آب شور},
booktitle = {اولین همایش ملی شورورزی},
year = {2017},
location = {یزد, ايران},
keywords = {خشکسالی، شورورزی، گیاهان شورپسند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گیاهان هالوفیت؛ راهکاری مناسب برای استفاده پایدار از منابع آب شور
%A حسن فرد, علیرضا
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%J اولین همایش ملی شورورزی
%D 2017

[Download]