اساس, دوره (19), شماره (46), سال (2017-6) , صفحات (4-17)

عنوان : ( مدل سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند برای رفتار نمونه های بتنی مسلح شده با میلگردهای الیاف شیشه -GFRP- )

نویسندگان: حسینعلی رهدار , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده سخت شدگی کششی به‌ عنوان پارامتری مهم در رفتار اعضای بتنی مسلح نقش بسیار مهمی در شناخت رفتار واقعی مصالح در مدل‌سازی‌ها و ارزیابی رفتار غیرخطی سازه‌ها دارد. در یک عضو بتن مسلح، بتن در فاصله بین دو ترک، تغییر طول میلگرد را مقید کرده و باعث می‌شود میلگرد عضو بتنی نسبت به میلگرد تنها کرنش کمتری نشان دهد. در واقع این پدیده موجب می شود تا سختی نمونه و رفتار عضو تغییر کند. از آنجایی‌که پدیده سخت شدگی کششی به عواملی نظیر ابعاد عضو، نسبت تسلیح، قطر میلگردها و ویژگی مواد وابسته است، با انجام آزمایش کشش مستقیم بر روی نمونه های بتن مسلح با مقطع دایره‌ای و مسلح شده با یک میلگرد GFRP به قطر ۱۲ یا ۱۶ میلی‌متر از دو نوع میلگرد با مدول کشسانی متفاوت در مرکز نمونه، تأثیر ویژگی های مکانیکی میلگرد تسلیح، نسبت تسلیح و نسبت c/d بر رفتارسخت شدگی کششی بتن فوق توانمند در اعضای بتنی مسلح با میلگردهای GFRP ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد افزایش c/d در همه نمونه ها باعث افزایش سختی اولیه تا قبل از مرحله آغاز ترک در بتن می شود. با بررسی رفتار نمونه ها پس از پیدایش ترک های نخستین برای نواحی قبل و بعد از ترک خوردگی بتن در نمونه های مسلح شده با GFRPمدلهای عددی مناسبی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, پدیده سخت شدگی کششی, بتن فوق توانمند, میلگردهای الیاف شیشه -GFRP-, ترک, نمونه بتن مسلح کششی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065716,
author = {حسینعلی رهدار and قلعه نوی, منصور},
title = {مدل سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند برای رفتار نمونه های بتنی مسلح شده با میلگردهای الیاف شیشه -GFRP-},
journal = {اساس},
year = {2017},
volume = {19},
number = {46},
month = {June},
issn = {2008-7721},
pages = {4--17},
numpages = {13},
keywords = {پدیده سخت شدگی کششی، بتن فوق توانمند، میلگردهای الیاف شیشه -GFRP-، ترک، نمونه بتن مسلح کششی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند برای رفتار نمونه های بتنی مسلح شده با میلگردهای الیاف شیشه -GFRP-
%A حسینعلی رهدار
%A قلعه نوی, منصور
%J اساس
%@ 2008-7721
%D 2017

[Download]