Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (9), شماره (3), سال (2017-9) , صفحات (1-35)

عنوان : ( بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایران )

نویسندگان: شیما ابراهیمی , رضا پیش قدم , اعظم استاجی , سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای اجرای فرآیند زبانآموزی مطلوب، توجه به نقش یه جانات و حواس اهمیت ویژهای دارد و مدرسان میتوانند با ایجاد هیجان مطلوب و تأثیرگذاری بر حواس، توان یادگیری زبانآموزان را ارتقا دهند. مفهوم «هیجامد» تلفیقی از دو واژة (هیجان+ بسامد) است که به تأثیر هیجانات ناشی از استفادة حواس در یادگیری مفاهیم گوناگون اشاره میکند و متشکل از سه مرحلة هیچآگاهی (تهی)، بروناگاهی (شنیداری، دیداری، لمسی-حرکتی) و دروناگاهی (درونی و جامع) است. پژوهش حاضر میکوشد تا بهمنظور کیفیتبخشی روش تدریس زبان فارسی به غیرفارسیزبانان، با در نظرگرفتن این مفهوم و مؤلفههای سهگانة آن (هیجان، حواس و بسامد) و باتوجه به تأثیر هیجانهای آموزشی بر یادگیری و پیشرفت زبانآموز، الگوی هیجامد را در تدریس زبانفارسی به غیرفارسیزبانان پیشنهاد دهد و تأثیر تدریس مبتنی بر این الگو را بر هیجانات زبانآموزان غیرفارسیزبان زن در ایران با استفاده از پرسشنامههای هیجامد و هیجان بسنجد. بدینمنظور، 60 زبانآموز زن غیرفارسیزبان از 16 کشور با سطح زبان فارسی یکسان (سطح زبانفارسی کتاب هفتم) به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و پس از طی 22 جلسه تدریس برای 4 گروه (هرگروه شامل 15 نفر) و در مدت زمان شش هفته بر اساس الگوی هیجامد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر ارتقای میزان هیجانات زبانآموزان غیرفارسیزبان زن تأثیر معنادار مثبت داشته است به. بیاندیگر، با درگیرکردن تعداد حواس بیشتر در فرآیند آموزش، میزان هیجامد زبانآموز افزایش یافته و هیجان مثبت تولید میشود. در نتیجه با کاهش هیجانات منفی، زمینة تعامل بیشتر با مدرس فراهم شده و یادگیری کارآمد رخ میدهد. با برجسته نمودن نقش عوامل هیجانی و تعدد حواس در امر یادگیری، بهنظر میرسد از این الگو میتوان در جهت بالابردن و ارتقای هیجانات مثبت زبانآموزان در تدریس زبان فارسی استفاده کرده و زمینة یادگیری موفق زبانآموز را فراهم کرد

کلمات کلیدی

, هیجان, حواس, هیجامد, آموزش زبان فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065787,
author = {ابراهیمی, شیما and پیش قدم, رضا and استاجی, اعظم and امین یزدی, سیدامیر},
title = {بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایران},
journal = {Language Related Research- جستارهای زبانی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {3},
month = {September},
issn = {2322-3081},
pages = {1--35},
numpages = {34},
keywords = {هیجان، حواس، هیجامد، آموزش زبان فارس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایران
%A ابراهیمی, شیما
%A پیش قدم, رضا
%A استاجی, اعظم
%A امین یزدی, سیدامیر
%J Language Related Research- جستارهای زبانی
%@ 2322-3081
%D 2017

[Download]