اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سامانه ها , 2017-12-20

عنوان : ( ارزیابی استراتژیهای مختلف نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی با رویکرد شبیه سازی سیستمهای پویا )

نویسندگان: زهرا اقاسی زاده شعرباف , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استراتژیهای تعمیر و نگهداری مناسب، هزینه عملیاتی کلیِ تجهیزات پزشکی و فرسودگی آنها را کاهش داده و منجر به افزایش دسترس پذیری به تجهیزات میشود. در حقیقت این مطالعه به دنبال استراتژی بهینه جهت افزایشِ دسترسی به تجهیزات پزشکی و کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری مربوط به آنها و به طور کلی در صدد افزایش ارزش خالص سیستم تعمیر و نگهداری تجهیزات است. مطالعه حاضر، به طراحی یک مدل شبیهسازی سیستمهای پویا به منظور بررسی سهمِ اقدامات و استراتژیهای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و اصلاحی، جهت بهبود عملکردِ کلی تجهیزات پزشکی پرداخته است. در این راستا ابتدا متغیرهای کلیدی در سیستم نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی، شناسایی و روابط آنها در قالب حلقههای علّی تدوین گردیده، سپس با طراحی مدل اصلی و در قالب نمودار انباشت و جریان تکمیل و در نرم افزار ونسیم شبیهسازی شده است. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که افزایش اقدامات تعمیر و نگهداری پیشگیرانه از طریق کاهش نیاز به اقدامات اصلاحی، منجر به افزایش دسترس پذیری به تجهیزات و کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری میگردد. نسبت تغییر منابع و میزان تخصیص آن به هریک از اقدامات تعمیر و نگهداری اصلاحی و پیشگیرانه از طریق شبیه سازی و با توجه به میزان متغیرهای اصلی و فرعی در مورد مطالعه )بیمارستان رضوی( به دست آمده است. مدل شبیه سازی شده برای سایر بیمارستان ها با در نظر گیری شرایط داخلی آنها قابل پیاده سازی است.

کلمات کلیدی

, سیستم نگهداری و تعمیرات, استراتژیهای نگهداری و تعمیرات, سیستمهای پویا, نمودار علی و معلولی, نمودار انباشت و جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066121,
author = {اقاسی زاده شعرباف, زهرا and پویا, علیرضا},
title = {ارزیابی استراتژیهای مختلف نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی با رویکرد شبیه سازی سیستمهای پویا},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سامانه ها},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم نگهداری و تعمیرات، استراتژیهای نگهداری و تعمیرات، سیستمهای پویا، نمودار علی و معلولی، نمودار انباشت و جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی استراتژیهای مختلف نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی با رویکرد شبیه سازی سیستمهای پویا
%A اقاسی زاده شعرباف, زهرا
%A پویا, علیرضا
%J اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سامانه ها
%D 2017

[Download]