پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2017-12-13

عنوان : ( بررسی وضعیت تبارزایی جنس Rutilusبا استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک (COX1) )

نویسندگان: , فائزه یزدانی مقدم , منصور علی آبادیان , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , سید حامد موسوی ثابت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ک ورماهیان )Cyprinidae( با داشااتن 11 زیرخانواده متنوع ترین خانواده از راسااته ک ورماهی شااکلان ) =Cypriniformes Carps( بوده که زیرخانواده Leuciscinae در این خانواده شاااامل 91 جن و 669 گونه در جهان و 16 جن و 52 گونه در ایران بوده که از بین 19 حوضه آبریز آب های داخلی ایران اعضای این زیرخانواده در 12حوضه یافت می شوند و جن Rutilus متعلق به این زیرخانواده می باشد. به منظور بررسی تک نیایی جن Rutilus ، تعداد 636 تراتب ژن COX1 از گونه های مختلف این جن و سایر جن های زیرخانواده Leuciscinae ار بانک ژن ا ستخراج گردید و همچنین جهت برر سی جایگاه آرایه شناختی گونه های این جن در ایران، چندین تراتب از گونه های مختلف نمونه برداری شاااده، در کنار تراتب های بانک ژن قرار گرفت. داده های مولکولی حا صل از تحلیل محتمل ترین درخت ) Likelihood Maximum( و درخت بیزین )Baysian( حا صل از ژن COX1 ن شان داد که این جن تک نیا )Monophyletic( بوده ولی برای قطعیت بخشیدن و نیز بررسی تک نیایی سایر جن های این زیرخانواده، استفاده از چندین ژن میتوکندریایی و هسته ای ضروری می باشد

کلمات کلیدی

, Rutilus, تبارزایی, ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک ) COX1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066131,
author = {, and یزدانی مقدم, فائزه and علی آبادیان, منصور and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and سید حامد موسوی ثابت},
title = {بررسی وضعیت تبارزایی جنس Rutilusبا استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک (COX1)},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران},
year = {2017},
location = {بابل, ايران},
keywords = {Rutilus، تبارزایی، ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک ) COX1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت تبارزایی جنس Rutilusبا استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک (COX1)
%A ,
%A یزدانی مقدم, فائزه
%A علی آبادیان, منصور
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A سید حامد موسوی ثابت
%J پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
%D 2017

[Download]