جغرافیا و برنامه‌ریزی, دوره (20), شماره (56), سال (2016-9) , صفحات (275-300)

عنوان : ( طرّاحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی ایران )

نویسندگان: داوود مهدوی , عبدالرضا رکن افتخاری , حمداله سجاسی قیداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه­های اخیر گردشگری به­ویژه در مناطق روستایی از اهمیت قابل توجهی در زمینه تنوع بخشی اقتصادی، حفظ میراث طبیعی و تاریخی- فرهنگی پیدا کرده است. در این میان اهمیت آثار تاریخی- فرهنگی موجود در روستاها به­عنوان میراث تمدنی از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده و سبب جذب گردشگران زیادی به مقصدهای دارای چنین پتانسیل­هایی می­شود. لذا بهره­گیری از این پتانسیل­ها نیازمند طرّاحی، راهبردهای مناسب و ویژه‎ این نواحی از سوی برنامه‎ریزان و مدیران گردشگری است. لذا این پژوهش با هدف تدوین راهبرد مناسب برای توسعه‎ پایدار گردشگری در روستاهای مورد مطالعه در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی است که راهبرد مناسب برای توسعه‎ پایدار گردشگری در روستاهای تاریخی- فرهنگی کشور کدام است؟ بر این اساس، پژوهش حاضر با روش‌ توصیفی- تحلیلی و شیوه پیمایشی و مدل تحلیلی SWOC و ماتریس ارزیابی QSPM به ارائه راهبردهای مناسب در قالب سه گروه مشارکت‎کننده مردم، گردشگران و مسئولان در 7 روستای تاریخی- فرهنگی ایران پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبرد مطلوب توسعه‎ گردشگری روستایی، از روش تحلیلی سواک استفاده شده است. با توجّه به نتایج به­دست آمده از نظرات جامعه­های نمونه راهبرد تدافعی به­عنوان راهبرد کانونی برای توسعه‎ گردشگری روستایی در روستاهای مورد مطالعه می­باشد.

کلمات کلیدی

, برنامه‎ریزی راهبردی؛ توسعه‎ پایدار؛ گردشگری روستایی؛ روستاهای تاریخی, فرهنگی؛ مدل SWOC؛ ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066324,
author = {داوود مهدوی and عبدالرضا رکن افتخاری and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {طرّاحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی ایران},
journal = {جغرافیا و برنامه‌ریزی},
year = {2016},
volume = {20},
number = {56},
month = {September},
issn = {2008-8078},
pages = {275--300},
numpages = {25},
keywords = {برنامه‎ریزی راهبردی؛ توسعه‎ پایدار؛ گردشگری روستایی؛ روستاهای تاریخی- فرهنگی؛ مدل SWOC؛ ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طرّاحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی ایران
%A داوود مهدوی
%A عبدالرضا رکن افتخاری
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J جغرافیا و برنامه‌ریزی
%@ 2008-8078
%D 2016

[Download]