فقه پزشکی, دوره (7), شماره (24), سال (2015-12) , صفحات (185-220)

عنوان : ( سنجش سطح گرایش به درمان های سنتی با استفاده از گیاهان دارویی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: دهستان زبرخان شهرستان نیشابور) )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , زری افشار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در شرایط کنونی حجم قابل توجهی از جمعیت کشور (29‌%) در مناطق روستایی در حال زندگی و امرار معاش هستند. از آنجایی که روستاها محل تجمع فقر به شمار می‌آید، لذا توجه سطح سلامت بهداشتی (فردی، خانوادگی و محیطی) در محیط‌های روستایی کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. روستاییان با توجه به دانش بومی پزشکی، از ابتدا از طریق استفاده از گیاهان دارویی، روش‌هایی را برای پیشگیری و درمان اتخاذ می‌کرده‌اند که با ورود علم پزشکی نوین دچار تحول گردید و از سطح به کارگیری دانش بومی درمان در روستاها کاسته شد، اما در شرایط موجود علی‌رغم پیشرفت‌های علمی پزشکی، به دلیل برخی آسیب‌های شیمیایی داروها، گرایش به استفاده از گیاهان دارویی به عنوان طب سنتی درحال افزایش می‌باشد، لذا این مطالعه با هدف سنجش سطح گرایش به درمان‌های سنتی با گیاهان دارویی در مناطق روستایی دهستان زبرخان است که در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری در حال افزایش می‌باشد، به طوری که تولید، جمع‌آوری و بسته‌بندی گیاهان دارویی جنبه اقتصادی یافته است. روش: روش‌شناسی مطالعه بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی بوده که جمع‌آوری اطلاعات آن با دو شیوه کتابخانه‌ای و پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین 129 نمونه در 10 روستای منطقه زبرخان نیشابور انجام شده است. برای عملیاتی‌سازی مطالعه، 15 شاخص اصلی مرتبط با مسأله استخراج گردید و از طریق یافته‌های میدانی داده‌ها در سطح نمونه‌ها جمع‌آوری شد، سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق روش‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که سطح گرایش به مصرف داروهای گیاهی در زنان بیشتر از مردان می‌باشد. همچنین بر اساس آزمون همبستگی بین مؤلفه‌های گرایش به گیاهان دارویی بیانگر عدم رابطه معنی‌دار بین ویژگی‌های فردی از جمله درآمد ماهیانه، وضعیت بیمه و تحصیلات نسبت به گرایش روستاییان می‌باشد. به علاوه نتایج حاصل از آزمون T-TEST حاکی از آن است که برای تمام شاخص‌های گرایش در مجموع حدی بالاتر از میانگین دیده شده است و با توجه به سطح معنی‌داری بین متغیرهایی که گرایش به مصرف را نشان می‌دهند و مصرف داروهای گیاهی ارتباط معنی‌دار وجود دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، می‌توان به گرایش بالای روستاییان به استفاده از گیاهان دارویی در درمان تأکید کرد که از دلایل اصلی آن می‌توان به ترس از عوارض داروها، سطح درآمدهای پایین و... اشاره کرد، لذا با توجه به فراگیرشدن استفاده از گیاهان دارویی، ارائه آموزش‌های لازم جهت آگاهی بخشی در زمینه تهیه، نگهداری و مصرف گیاهان دارویی به مردم روستایی ارائه شود.

کلمات کلیدی

طب سنتی؛ گیاهان دارویی؛ تحلیل علی؛ روستاییان؛ دهستان زبرخان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066329,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and افشار, زری},
title = {سنجش سطح گرایش به درمان های سنتی با استفاده از گیاهان دارویی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: دهستان زبرخان شهرستان نیشابور)},
journal = {فقه پزشکی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {24},
month = {December},
issn = {2008-8620},
pages = {185--220},
numpages = {35},
keywords = {طب سنتی؛ گیاهان دارویی؛ تحلیل علی؛ روستاییان؛ دهستان زبرخان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش سطح گرایش به درمان های سنتی با استفاده از گیاهان دارویی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: دهستان زبرخان شهرستان نیشابور)
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A افشار, زری
%J فقه پزشکی
%@ 2008-8620
%D 2015

[Download]