علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (66), سال (2017-9) , صفحات (39-47)

عنوان : ( بهینه سازی فرمولاسیون نوشیدنی لبنی تخمیری(دوغ) حاوی پودر آب پنیر و استابیلایزر تجاری با استفاده از طرح سطح پاسخ )

نویسندگان: سید محمد مشکانی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوغ یک فرآورده لبنی تخمیری می باشد که حاصل از ترکیب آب و ماست و برخی افزودنی های طعم دهنده می باشد.در این پژوهش، اثر افزودن پودر آب پنیر در محدوده 2/0 تا 4/0درصد، استابیلایزر تجاری در محدوده 2/0 تا 4/0 درصد و پودر شیر خشک در محدوده 3/0 تا 5/0 درصدبر دو فاز شدن دوغ به کمک روش سطح پاسخو همچنین خصوصیات رئولوژیکی و ارزیابی حسی به روش هدونیک 5 نقطه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش استابیلایزر، دو فاز شدن کاهش یافت همچنین افزایش پودر آب پنیر تا 3/0 درصد دوفاز شدن را کاهش داد(P<0.05).همچنین نتایج بهینه سازی آزمون دو فاز شدن دوغ نشان داد که دو فاز شدن در 4/0 درصد استابیلایزر تجاری، 35/0 درصد پودر آب پنیر و 4/0 درصد شیر خشک معادل 57 درصد بود. همچنین، افزایش ترکیبات مذکور باعث تغییر رفتار رئولوژیک دوغ از حالت نیوتنی به حالت رقیق شونده با برش گردیدو همچنین بالاترین امتیاز ارزیابی حسی به فرمول بهینه یابی شده تعلق گرفت.

کلمات کلیدی

دوغ؛ دو فاز شدن؛ خصوصیات رئولوژیکی؛ روش سطح پاسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066554,
author = {سید محمد مشکانی and مرتضوی, سید علی},
title = {بهینه سازی فرمولاسیون نوشیدنی لبنی تخمیری(دوغ) حاوی پودر آب پنیر و استابیلایزر تجاری با استفاده از طرح سطح پاسخ},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {66},
month = {September},
issn = {2008-8787},
pages = {39--47},
numpages = {8},
keywords = {دوغ؛ دو فاز شدن؛ خصوصیات رئولوژیکی؛ روش سطح پاسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی فرمولاسیون نوشیدنی لبنی تخمیری(دوغ) حاوی پودر آب پنیر و استابیلایزر تجاری با استفاده از طرح سطح پاسخ
%A سید محمد مشکانی
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]