مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (370-378)

عنوان : ( بهینه سازی توپولوژی سازه با در نظر گرفتن قیود تنش خوشه بندی شده )

نویسندگان: حبیب صفارنجیب , بهروز حسنی , نیما یعقوبی بجمعه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روشی برای بهبود اعمال قید تنش در طراحی توپولوژی سازه با جرم کمینه ارائه شده است. برای فرمولبندی مسئله بهینه سازی توپولوژی از روش اجزای محدود و برای مدلسازی مصالح از تابع چگالی مصنوعی استفاده شده است. برای محاسبه میزان تنش در اجزا از تنش فون میزز در نقاط انتگرالگیری گوس موسوم به نقاط فوق همگرا استفاده شده است. به منظور کاهش زمان و هزینه محاسبات از فن خوشه بندی قیود تنش مجتمع شده با روش پینُرم برای کاستن از تعداد قیود مسئله بهینه سازی، که متناسب با تعداد المانهای به کار رفته در مدل محاسباتی مسئله است، استفاده شده است. به این منظور تعداد زیادی از قیدهای تنش محلی با تعداد محدودی قید تنش سراسری جایگزین میشود. توصیف کاملی از فرمولبندی و تحلیل حساسیت قید تنش که با استفاده از روش الحاقی صورت پذیرفته، ارائه شده است. به علت پیچیدگی بهینه سازی توپولوژی با استفاده از قیدهای تنش، روش مجانبهای متحرک برای حل مسئله بهینهسازی مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسی کارایی روش چند مثال تنش صفحهای ارائه و با سایر پژوهشها ارزیابی شده است. نتایج بهدست آمده حاکی از مزیت روش محاسباتی ارائه شده در تولید توپولوژیهای قابل قبول و کاربردی است.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی توپولوژی سازه, قید تنش, خوشه بندی, جریمه تنش, SIMP , MMA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066706,
author = {صفارنجیب, حبیب and حسنی, بهروز and یعقوبی بجمعه, نیما},
title = {بهینه سازی توپولوژی سازه با در نظر گرفتن قیود تنش خوشه بندی شده},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {1027-5940},
pages = {370--378},
numpages = {8},
keywords = {بهینه سازی توپولوژی سازه، قید تنش، خوشه بندی، جریمه تنش،SIMP ،MMA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی توپولوژی سازه با در نظر گرفتن قیود تنش خوشه بندی شده
%A صفارنجیب, حبیب
%A حسنی, بهروز
%A یعقوبی بجمعه, نیما
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]