سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران , 2016-12-20

عنوان : ( تغییر محتوای سولفورافان گیاهچه های ازمک Lepidium draba (L.) در پاسخ به جاسمونات )

نویسندگان: فاطمه رضایی , مهرداد لاهوتی , محمود ملکی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سولفورافان یک ایزوتیوسیانات طبیعی است که از هیدرولیز گلوکورافانین توسط میروزیناز تولید میشود. گیاه ازمک ) Lepidium draba ( یک علف هرز از خانواده براسیکا است که حاوی مقدار قابل توجهی گلوکورافانین میباشد. در این مطالعه، محتوای سولفورافان گیاهچههای 5 روزه ازمک تحت تیمار با غلظت مختلف جاسمونات به مدت 48 و 72 ساعت مورد آنالیز قرار گرفت. بر اساس نتایج، محتوای سولفورافان در گیاهچههای تیمار شده بمدت 48 ساعت با غلظت 50 میکرومولار جاسمونات به صورت جزئی افزایش و در غلظتهای بالاتر این تیمار به صورت جزئی نسبت به نمونه شاهد کاهش نشان داد که در سطح 5 % با نمونه شاهد معنیدار نبودند. با افزایش زمان تیمار به 72 ساعت، محتوای سولفورافان در تمامی غلظتهای این الیسیتور بطور معنیداری نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت. درمجموع، چنین استنباط میشود که در شرایط آزمایش با افزایش زمان تیمار و همچنین غلظت الیسیتور، جاسمونات اثر منفی بر تولید سولفورافان در گیاهچههای ازمک دارد.

کلمات کلیدی

, ازمک, جاسمونات, سولفورافان, محرک زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066732,
author = {رضایی, فاطمه and لاهوتی, مهرداد and محمود ملکی and گنجعلی, علی},
title = {تغییر محتوای سولفورافان گیاهچه های ازمک Lepidium draba (L.) در پاسخ به جاسمونات},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ازمک، جاسمونات، سولفورافان، محرک زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییر محتوای سولفورافان گیاهچه های ازمک Lepidium draba (L.) در پاسخ به جاسمونات
%A رضایی, فاطمه
%A لاهوتی, مهرداد
%A محمود ملکی
%A گنجعلی, علی
%J سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران
%D 2016

[Download]