چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2017-09-02

عنوان : ( بهبود محتوای سولفورافان گیاهچهه ای ازمک با تیمار با محرک Lepidium draba (L.)) جاسمونات )

نویسندگان: فاطمه رضایی , مهرداد لاهوتی , محمود ملکی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سولفورافان یک ایزوتیوسیانات مشتق شده از گلوکوزینولات گلوکورافانین تحت هیدرولیز آنزیمی میروزیناز است. این از خانواده شببو وجود دارد. Lepidium draba (L.) گلوکوزینولات به فراوانی در گیاه دارویی و بومی ایران با نام ازمک در این مطالعه، با توجه به نقش پراهمیت این ایزوتیوسیانات در پیشگیری و درمان سرطانهای مختلف، میزان تولید آن در گیاه ازمک تحت تیمار با محرک زیستی جاسمونات مورد بررسی قرار گرفت.بذرهای جمعآوری شده گیاه ازمک پس از ضد- قرار گرفتند. بذرهای جوانهزده در روز سوم به محیط کشت حاوی هوگلند منتقل MS عفونی در پلیتهای حاوی محیط 100 و 150 ،50 ، شدند. سپس گیاهچههای پنج روزه بمدت 24 ساعت در معرض غلظتهای مختلف جاسمونات ( 0 اندازهگیری شد.نتایج بدست آمده نشان دادند HPLC میکرومولار) قرار گرفتند و محتوای سولفورافان با استفاده از دستگاه که غلظت 50 میکرومولار جاسمونات بیشترین تاثیر را در افزایش محتوای سولفورافان در گیاهچهها داشت؛ بطوریکه غلظت 1 برابر نمونه شاهد رسید. این در حالیست که با افزایش غلظت جاسمونات در محیط ( 100 و 150 / آن به حدود 36 میکرومولار) تفاوت معناداری در محتوای سولفورافان درمقایسه با گیاه شاهد مشاهده نشد.از نتایج بدست آمده چنین استنباط میشود که در گیاهچههای ازمک غلظتهای پایین این محرک زیستی بر محتوای ترکیب دارویی سولفورافان تاثیر مثبت دارد. واژههای کلیدی: ازمک، ایزوتیوسیانات، جاسمونات، سولفورافان، محرک زیستی

کلمات کلیدی

, ازمک, ایزوتیوسیانات, جاسمونات, سولفورافان, محرک زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066734,
author = {رضایی, فاطمه and لاهوتی, مهرداد and محمود ملکی and گنجعلی, علی},
title = {بهبود محتوای سولفورافان گیاهچهه ای ازمک با تیمار با محرک Lepidium draba (L.)) جاسمونات},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ازمک، ایزوتیوسیانات، جاسمونات، سولفورافان، محرک زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود محتوای سولفورافان گیاهچهه ای ازمک با تیمار با محرک Lepidium draba (L.)) جاسمونات
%A رضایی, فاطمه
%A لاهوتی, مهرداد
%A محمود ملکی
%A گنجعلی, علی
%J چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی
%D 2017

[Download]