چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوزی گیاهان , 2015-09-02

عنوان : ( گلوکز: محرک زیستی افزایش محتوای سولفورافان در گیاهچه های ازمک ) (L.) Lepidium draba ) )

نویسندگان: فاطمه رضایی , مهرداد لاهوتی , محمد ملکی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلوکز یکی از پیش سازهای اصلی گلوکورافانین )از گروه گلوکوزینولات ها ( است که نه تنها نقش تغذیه ای داشته بلکه بعنوان یک مولکول علامت رسان بسیاری از مسیرهای متابولیکی و رشد گیاه را تنظیم می کند .در این مطالعه تاثیر این قند بعنوان الیسیتور زیستی بر میزان تولید سولفورافان در گیاهچه های ازمک مورد بررسی قرار گرفت. بذرهای جمع آوری شده گیاه ازمک پس از ضد عفونی در پلیت ه ای حاوی محیط MS قرار گرفتند. بذرهای جوانه زده در روز سوم به محیط کشت حاوی هوگلند منتقل شدند. سپس گیاهچه های پنج روزه ازمک بمدت 24 ساعت با غلظت های مختلف گلوکز ) 0 ، 166 ، 250 ، 277 و 388 میلی مولار( تیمار شدند و محتوای سولفورافان با استفاده از دستگاه HPLC آنال یز شد. نتایج بدست آمده نشان داد که گلوکز در تمامی غلظت ها )به استثنای تیمار 277 میلی مولار که دارای محتوای سولفورافان مشابه گیاه شاهد بود( سبب افزایش تولید سولفورافان شده است. غلظت 166 میلی مولار گلوکز بیشترین کارایی را در افزایش محتوای سولفورافان نشان داد ؛ بطوریکه محتوای این متابولیت دو برابر گروه شاهد شد. افزایش معنادار محتوای سولفورافان در حضور غلظت های 250 و 388 میلی مولار گلوکز نیز نسبت به شاهد مشاهده شد ولی در مقایسه با غلظت 166 میلی مولار تیمار کاهش نشان داد. در مجموع، نتایج حاصل از این مطالعه نشان د اد که گلوکز به عنوان یک پیش ماده می تواند محرکی قدرتمند برای تولید سولفورافان محسوب شود

کلمات کلیدی

, ازمک, الیسیتور زیستی, سولفورافان, گلوکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066755,
author = {رضایی, فاطمه and لاهوتی, مهرداد and محمد ملکی and گنجعلی, علی},
title = {گلوکز: محرک زیستی افزایش محتوای سولفورافان در گیاهچه های ازمک ) (L.) Lepidium draba )},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوزی گیاهان},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ازمک، الیسیتور زیستی، سولفورافان، گلوکز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گلوکز: محرک زیستی افزایش محتوای سولفورافان در گیاهچه های ازمک ) (L.) Lepidium draba )
%A رضایی, فاطمه
%A لاهوتی, مهرداد
%A محمد ملکی
%A گنجعلی, علی
%J چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوزی گیاهان
%D 2015

[Download]