پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (5), شماره (3), سال (2017-1) , صفحات (249-264)

عنوان : ( ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی آرد حاصل از دانه صیفی جات بومی ایران (خربزه، هندوانه، طالبی و کدو) )

نویسندگان: مهدی وریدی , فاطمه حیدری , بهداد شکرالهی یانچشمه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه¬به میزان بالای تولید فراورده¬های جالیزی در ایران و عدم استفادۀ صحیح از این فراورده¬ها به¬ویژه دانۀ این محصولات، در این پژوهش ترکیبات شیمیایی، ویژگی¬های رنگی و عملکردی آرد هندوانه، خربزه، طالبی و کدو به¬منظورِ بررسی و امکان استفاده از آرد و پروتئین این دانه¬ها، مورد ارزیابی قرار گرفت. آرد دانه¬ها از لحاظ ترکیبات شیمیایی، ویژگی¬های رنگی و عملکردی اختلاف آماری معنی¬داری با یکدیگر داشتند (05/0P<). آرد کدو و طالبی دارای بیشترین حجم کف بودند. آرد کدو دارای کف پایدارتر، ظرفیت جذب آب، روغن و ظرفیت حفظ آب و پروتئین¬های محلول بالاتری بود، به علاوه به¬صورت معنی¬داری L* پایین¬تری داشت (05/0P<). همچنین این آرد پایدارترین امولسیون را داشت و در غلظت 6 درصد ژل مناسبی تولید کرد. در این بررسی آرد طالبی ضعیف¬ترین ژل و بیشترین ظرفیت امولسیون¬کنندگی را داشت. داده¬های حاصل از اندازه¬گیری ویژگی¬های رئولوژیکی، به‎خوبی با استفاده از مدل قانون توان برازش شدند. شاخص رفتار جریان در همۀ‎ انواع آرد کوچک‎تر از یک بود که این نشان‎دهندۀ‎ رفتار تضعیف¬شونده با برش می‎باشد. علاوه بر این سوسپانسیون آرد کدو بیشترین و آرد طالبی و هندوانه کمترین ضریب قوام سیال و شاخص رفتار جریان را نشان دادند.

کلمات کلیدی

, آرد, پروتیین, دانه صیفی جات, شاخص رفتار جریان, ویژگی های عملکردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066799,
author = {وریدی, مهدی and حیدری, فاطمه and شکرالهی یانچشمه, بهداد},
title = {ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی آرد حاصل از دانه صیفی جات بومی ایران (خربزه، هندوانه، طالبی و کدو)},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {3},
month = {January},
issn = {2252-0937},
pages = {249--264},
numpages = {15},
keywords = {آرد، پروتیین، دانه صیفی جات، شاخص رفتار جریان، ویژگی های عملکردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی آرد حاصل از دانه صیفی جات بومی ایران (خربزه، هندوانه، طالبی و کدو)
%A وریدی, مهدی
%A حیدری, فاطمه
%A شکرالهی یانچشمه, بهداد
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2017

[Download]