پنجمین کنفرانس ملی ماهیشناسی ایران، , 2017-12-13

عنوان : ( ریخت سنجی مقایسه ای ماهی خواجو ( Schizothoarx pelzam در حوزه کویر و تجن با استفاده از ازسیستم تراس و مرفومتریک )

نویسندگان: آمنه سازگار , امید صفری , شهناز دانش , فائزه یزدانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواجو ماهی یک ماهی شااای و غالب در رودخانههای شاارق ایران میباشااد که علاوه بر آن schizothorax pelzami چکیده: گونه رودخانههای تجن، مرغاب، و رودخانههای افغان ستان و ترکمن ستان و هریررود ایران گزارش شده ا ست . هدف از این مطالعه برر سی ریخت شنا سی ماهی خواجو با ا ستفاده از سی ستم شبکه تراس و مرفومتریک در حوزه کویر و تجن از ا ستان خرا سان شمالی و خراسان رضوی بود . در این مطالعه صفات ریخت سنجی 124 قطعه ماهی خواجو صید شده در مهر 1396 و مقایسه قرار گرفت. به منظور برر سی تراس شانزده نقطه روی بدن ماهیان انتخاب شد و 23 فا صله بین این نقاط بر روی سمت چپ بدن آنها اندازهگیری شاد . دربخش مرفومتریک نیز 25 صافت مرفومتری مورد بررسای قرار گرفت. سا اختلافات ریختی و بین گروههای مذکور تحت قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشااان داد که صاافات ریختساانجی برای دو حوزه کویر و تجن در MANOVA/CVA و PCA آزمون جمعیت های چشااامه رو،ین، آبقد و کارده از ساااایر MANOVA/CVA اخنلاف زیادی با یکدیگر ندارند، اما در آنالیز PCA بخش جمعیتها جدا شده اند.

کلمات کلیدی

, مرفومتریک, تراس, کویر, تجن و خواجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066848,
author = {سازگار, آمنه and صفری, امید and دانش, شهناز and یزدانی مقدم, فائزه},
title = {ریخت سنجی مقایسه ای ماهی خواجو ( Schizothoarx pelzam در حوزه کویر و تجن با استفاده از ازسیستم تراس و مرفومتریک},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی ماهیشناسی ایران،},
year = {2017},
location = {بابل, ايران},
keywords = {مرفومتریک، تراس، کویر، تجن و خواجو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ریخت سنجی مقایسه ای ماهی خواجو ( Schizothoarx pelzam در حوزه کویر و تجن با استفاده از ازسیستم تراس و مرفومتریک
%A سازگار, آمنه
%A صفری, امید
%A دانش, شهناز
%A یزدانی مقدم, فائزه
%J پنجمین کنفرانس ملی ماهیشناسی ایران،
%D 2017

[Download]