هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2017-11-01

عنوان : ( بررسی مقایسه‌ای تاثیر باکتریBacillus thuringiensis var.tenebrionisبرروی حشره کامل و لارو سن 3 سوسک برگخوار نارونXanthegaleroca luteola (Mull) در شرایط آزمایشگاهی و میدانی )

نویسندگان: سمیرا حاجی علیلوبناب , غلامحسین مروج , مینو حیدری لتیباری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوسک برگ‌خوار نارون Xanthogaleruca luteola Mull(Col: Chrysomelidae) از مهم‌ترین آفت درختان نارون در ایران و سایر کشورهای جهان است. این آفت هم در مرحله لاروی و هم حشره‌ی کامل از برگ‌های نارون تغذیه کرده و خسارت فراوان به‌این درختان وارد می‌کند. به منظور بررسی تاثیر باکتری B.t بر آفت فوق، پرورش حشره در آزمایشگاه دردمای2± 25 درﺟﻪﺳﻠﺴﯿﻮس،رﻃﻮﺑﺖﻧﺴﺒﯽ 5±75 درﺻﺪوﺷﺮاﯾﻂﻧﻮری 16 ﺳﺎﻋﺖروﺷﻨﺎﯾﯽو 8 ﺳﺎﻋﺖﺗﺎرﯾﮑﯽانجامشد برای هر دوز 5 غلظت و 6 تکرار در روزهای مختلف در نظر گرفته شد و از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده شد. آزمایش های مذکور با غلظت های مختلف فرمولاسیون تجاری B.tبه نام بایوبیت (محتویBacillus thuringiensis var.tenebrionis)بر روی لارو و حشرات کامل انجام گرفت. مقادیر LC50باکتری برای لارو و حشرات کامل بعد از 24 ساعت 06/1 و 57/0 پی پی ام بر آورد شد . مطالعات مزرعه‌ای نیز نشان داد که B.t (با غلظت 4 در هزار) پس از 21 روز سمپاشی سبب 80 درصد کاهش تعداد لارو سوسک برگ‌خوار نارون شد. عوامل کنترل میکروبی آفات به علت اختصاصی بودن آنها در برابر آفات هدف و تأثیر کم آنها روی محیطزیست برای برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات دارای مقبولیت هستند.

کلمات کلیدی

, سوسک برگخوار نارون, Bacillus thuringiensis, آزمایشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066886,
author = {حاجی علیلوبناب, سمیرا and مروج, غلامحسین and حیدری لتیباری, مینو},
title = {بررسی مقایسه‌ای تاثیر باکتریBacillus thuringiensis var.tenebrionisبرروی حشره کامل و لارو سن 3 سوسک برگخوار نارونXanthegaleroca luteola (Mull) در شرایط آزمایشگاهی و میدانی},
booktitle = {هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2017},
location = {گیلان, ايران},
keywords = {سوسک برگخوار نارون، Bacillus thuringiensis، آزمایشگاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه‌ای تاثیر باکتریBacillus thuringiensis var.tenebrionisبرروی حشره کامل و لارو سن 3 سوسک برگخوار نارونXanthegaleroca luteola (Mull) در شرایط آزمایشگاهی و میدانی
%A حاجی علیلوبناب, سمیرا
%A مروج, غلامحسین
%A حیدری لتیباری, مینو
%J هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2017

[Download]