دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت ، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی , 2015-11-12

عنوان : ( ارایه مدل سنجش اثر تنش زاهای اجتماعی مرتبط با مشتری بر مشتری مداری کارکنان به واسطه فرسودگی عاطفی )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , فریبرز رحیم نیا , زهرا رحیمیان فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایط اقتصاد دانشی، کسب مزیت رقابتی پایدارسازمانها همچون مشتریمداری مبتنی بر داراییهای نامشهود ازجمله سرمایه انسانی، قرار - - دارد. مفهوم پیچیدهای همچون مشتریمداری از عوامل زیادی تاثیر میپذیرد. در این مطالعه سعی شده است که از بررسی پیشبینیکنندههای معمولِ مشتریمداری، به عنوان یک مفهوم بازاریابی، فراتر رفته و از تئوریهای مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی برای پیشبینی آن استفاده شود. تنشزاهای محل کار به عنوان رویدادهای عینی در محیط کار، که به شکل سختی و چالش بوسیله کارکنان ادارک میشود، تعریف میشود و تنشزاهای اجتماعی مرتبط با مشتری به عنوان یکی از تنشزاهای محل کار، طبقهای از ویژگیها، موقعیتها یا رفتارهایی مرتبط با فشارهای روانی یا فیزیکی هستند، که به نحوی ماهیت اجتماعی دارند. فرسودگی عاطفی کارکنان، واکنش روانی آنها به عوامل تنشزای کار، و شامل تخلیه منابع عاطفی و فیزیولوژیکی است. در این مطالعه، مدل مفهومیای جهت سنجش اثر تنشزاهای اجتماعی مرتبط با مشتری، به عنوان پیش بینی کنندهی مشتری مداری کارکنان به واسطه فرسودگی عاطفی آنها، ارایه میشود.

کلمات کلیدی

, تنشزاهای اجتماعی مرتبط با مشتری, فرسودگی عاطفی, مشتریمداری, تئوری حفاظت از منابع, چارچوب تنشزا فشار- - خروجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066957,
author = {حدادیان, علیرضا and رحیم نیا , فریبرز and رحیمیان فرد, زهرا},
title = {ارایه مدل سنجش اثر تنش زاهای اجتماعی مرتبط با مشتری بر مشتری مداری کارکنان به واسطه فرسودگی عاطفی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت ، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تنشزاهای اجتماعی مرتبط با مشتری، فرسودگی عاطفی، مشتریمداری، تئوری حفاظت از منابع، چارچوب تنشزا فشار- - خروجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارایه مدل سنجش اثر تنش زاهای اجتماعی مرتبط با مشتری بر مشتری مداری کارکنان به واسطه فرسودگی عاطفی
%A حدادیان, علیرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%A رحیمیان فرد, زهرا
%J دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت ، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
%D 2015

[Download]