ششمین کنفرانس‌ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2017-05-02

عنوان : ( الگو ی اسلامی- ایرانی پرداخت دستمزد عادلانه و رفع تبعیض در سازمان‌ها )

نویسندگان: احمد لطیفیان , نعیمه اولیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرداخت دستمزد عادلانه و رفع تبعیض در سازمان‌ها همواره جوامع را در طبقات مختلف آن متأثر کرده و مسائل کلان اقتصاد جامعه از جمله تولید و توزیع درآمد را تحت شعاع خود قرار داده است. در این خصوص برای نیل به پیشرفت و رعایت عدالت در پرداخت با الگو ی اسلامی- ایرانی نیز باید با مرورمعایب و محاسن سیستم‌های دستمزدی مختلف، بهترین سیستم پرداخت را از لحاظ کارکردهای عدالت محور در سازمان‌های اسلامی- ایرانی ، ارائه نمود. رعایت عدالت در پرداخت نیز همواره یکی از اصول اساسی اسلام بوده و باید همواره در شرایط مختلف زمانی و مکانی، مبانی عدالت را با استفاده از دستورات اسلامی کشف کرد. در دهه اخیربا توجه به عرضه نیروی کار و فارغ التحصیلان زیاد، طبیعی است که حقوق یک کارمند یا کارگر ساده در سازمان های پایین باشد. از همین جاست که تبعیض در پرداخت دستمزد مزایا شکل می گیرد.لذا ما در این مقاله با تحلیلی الگوهای دستمزدی اسلامی و با استفاده از بازخوانی مفهوم پرداخت عادلانه در کشور ، به دنبال الگویی از دستمزد با شکل اسلامی- ایرانی خواهیم بود که اولا منجر به کارکرد متوارن اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی و زندگی کارکنان گردد؛ و ثانیا سازگاری بالایی در تطبیق با معیارهای عدالت در توزیع پرداخت در سازمانها با ماهیت اقتصادی اسلامی- ایرانی داشته باشد. با بررسی موارد بالا در این مقاله می توان الگو ی اسلامی- ایرانی پرداخت دستمزد عادلانه را موفق دانست. این الگو. عرف بازار کار را معیار پرداخت می‌داند و در مقابل هزینه‌ها و میزان تورم را معیاری برای افزایش سطح درآمد و حقوق کارکنان قلمداد می‌کند.

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: دستمزد, الگوی اسلامی – ایرانی, عادلانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067125,
author = {لطیفیان, احمد and اولیائی, نعیمه},
title = {الگو ی اسلامی- ایرانی پرداخت دستمزد عادلانه و رفع تبعیض در سازمان‌ها},
booktitle = {ششمین کنفرانس‌ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلیدواژگان: دستمزد، الگوی اسلامی – ایرانی، عادلانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگو ی اسلامی- ایرانی پرداخت دستمزد عادلانه و رفع تبعیض در سازمان‌ها
%A لطیفیان, احمد
%A اولیائی, نعیمه
%J ششمین کنفرانس‌ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
%D 2017

[Download]