همایش بین المللی اموزش زبان و نقش ان در روابط فرهنگی ـ ادبی ایران و جهان عرب , 2018-01-30

عنوان : ( ارزیابی سبک های حل تعارض مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی در مواجه با چالش های فرهنگی ـ اجتماعی فارسی آموزان )

نویسندگان: صفا کاظمیان مقدم , منیر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان¬آموز در محیط زبانی جدید هر روزه با مفاهیم و مؤلفه¬های نوینی در حوزه¬های مختلف زبانی، فرهنگی و اجتماعی مواجه می¬شود که گاهی بسیاری از آنها در تعارض با عناصر فرهنگی و اجتماعی جامعة او قرار دارد، مدرس زبان خارجی به¬عنوان یکی از نزدیک-ترین افراد به زبان¬آموز همواره مورد پرسش درباره چرایی این تعارضات قرار می¬گیرد. این پژوهش با هدف ارزیابی و توصیف سبک¬های حل تعارض مدرسان آموزش زبان فارسی در داخل ایران در مواجهه با چالش¬های فرهنگی ـ اجتماعی فارسی¬آموزان با استفاده از آمار توصیفی اجرا شد و سعی خواهد کرد سبک مناسبی برای مواجهه با این چالش¬ها ارائه نماید. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدرسان مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد بوده و نتایج بدست آمده نشان داد که در رویارویی با بروز چالش، سبک همراهانه سبک غالب مدرسان در مواجهه با تعارضات فرهنگی ـ اجتماعی فارسی آموزان است و دومین فراوانی متعلق به شیوه سلطه گرانه بوده است. اگرچه سبک مصالحه گرانه، سبکی بینابینی است، ولی جزء حداقل انتخاب¬های مدرسان بوده است.

کلمات کلیدی

, فرهنگ, تعارض فرهنگی, سبک, مدرس زبان فارسی, فارسی آموز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067208,
author = {کاظمیان مقدم, صفا and منیر طاهری},
title = {ارزیابی سبک های حل تعارض مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی در مواجه با چالش های فرهنگی ـ اجتماعی فارسی آموزان},
booktitle = {همایش بین المللی اموزش زبان و نقش ان در روابط فرهنگی ـ ادبی ایران و جهان عرب},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرهنگ، تعارض فرهنگی، سبک، مدرس زبان فارسی، فارسی آموز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی سبک های حل تعارض مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی در مواجه با چالش های فرهنگی ـ اجتماعی فارسی آموزان
%A کاظمیان مقدم, صفا
%A منیر طاهری
%J همایش بین المللی اموزش زبان و نقش ان در روابط فرهنگی ـ ادبی ایران و جهان عرب
%D 2018

[Download]