مطالعات ناتوانی, دوره (7), سال (2018-2) , صفحات (1-7)

عنوان : ( اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی )

نویسندگان: حسن کردی , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , سیدرضا عطارزاده حسینی , امین غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: یکی از مشکلات عمدهٔ کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی، یادگیری مهارت های حرکتی است. از آنجاکه شیوع این اختلال در بین کودکان درخورتوجه بوده، پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری حرکتی در مهارت پرتاب کردن کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی انجام شد. روش بررسی: مطالعهٔ حاضر به شکل نیمه تجربی با طرح پیش آزمون -پس آزمون بود. جامعهٔ مطالعه شده، کودکان ۷تا ۹سالهٔ دختر و پسر دچار اختلال هماهنگی رشدی منطقهٔ یک و دو شهر تهران بودند که از این بین تعداد ۳۰ کودک به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و بعد از اطمینان از داشتن معیارهای ورود به تحقیق، مطالعه شدند. اطلاعات و آزمون دقت پرتاب کودکان چیویاکوسکی، جمع آوری و بااستفاده از آزمون های تیزوجی و تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی DCDQ’ ازطریق پرسشنامهٔ تشخیصی 7 تجزیه و تحلیل شد. LSD اما بازخورد نسبی با تواتر ۵۰ درصد منجربه یادگیری بهتر مهارت ؛)p= یافته ها: بازخورد با تواتر 1۰۰ درصد و ۵۰ درصد روی یادگیری حرکتی این کودکان مؤثر بود ) ۰٫۰۰1 .)p> پرتاب از بالای شانه درمقایسه با تواتر 1۰۰ درصد در این کودکان شد ) ۰٫۰۰1 نتیجه گیری: تحقیق حاضر تأییدکنندهٔ فرضیهٔ راهنمایی بازخورد بوده و نشان می دهد که ارائهٔ بازخورد آگاهی از نتیجه با تواتر ۵۰ درصد، منجربه تسهیل یادگیری در کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی می شود.

کلمات کلیدی

, تواتر بازخورد, اختلال هماهنگی رشدی, مهارت پرتاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067321,
author = {کردی, حسن and سهرابی, مهدی and صابری کاخکی, علیرضا and عطارزاده حسینی, سیدرضا and امین غلامی},
title = {اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی},
journal = {مطالعات ناتوانی},
year = {2018},
volume = {7},
month = {February},
issn = {2322-2840},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {تواتر بازخورد، اختلال هماهنگی رشدی، مهارت پرتاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی
%A کردی, حسن
%A سهرابی, مهدی
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A امین غلامی
%J مطالعات ناتوانی
%@ 2322-2840
%D 2018

[Download]