التیام, دوره (4), شماره (1), سال (2018-3) , صفحات (32-48)

عنوان : ( علایٔم بالینی، تشخیص و درمان استیٔوآرتریت در اسب )

نویسندگان: محمد مهدی علومی , کامران سرداری , سمانه قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لنگش مرتبط با استیٔوآرتریت یکی از مهمترین علل کاهش عملکرد ورزشی اسبها است که بهطور عمده بهدلیل درد حاصل از این عارضه رخ میدهد. با توجه به تخریب پیشرونده غضروف مفصلی در استیٔوآرتریت و قابلیت اندک این ساختار جهت ترمیم، تشخیص و درمان به موقع آن نقش بسیار مهمی را در جلوگیری از پیشرفت عارضه و موفقیت درمان دارد. علیرغم پیشرفتهای مختلف در زمینه تشخیص و درمان استیٔوآرتریت، هنوز هم بخش عمدهای از روشهای درمانی، معطوف به کنترل علایٔم بالینی استیٔوآرتریت است. در این مقاله تظاهرات بالینی، تشخیص، درمان و کنترل استیٔوآرتریت در اسب ارایٔه

کلمات کلیدی

, استیٔوآرتریت, اسب, لنگش, درمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067519,
author = {محمد مهدی علومی and سرداری, کامران and قاسمی, سمانه},
title = {علایٔم بالینی، تشخیص و درمان استیٔوآرتریت در اسب},
journal = {التیام},
year = {2018},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {2423-5695},
pages = {32--48},
numpages = {16},
keywords = {استیٔوآرتریت، اسب، لنگش، درمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T علایٔم بالینی، تشخیص و درمان استیٔوآرتریت در اسب
%A محمد مهدی علومی
%A سرداری, کامران
%A قاسمی, سمانه
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2018

[Download]