اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2015-05-27

عنوان : ( اثر عصاره آبی گیاه دارویی علف هیضه و اسکوربیک اسید روی عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی )

نویسندگان: اسماعیل نجفی , حسن کرمانشاهی , احمد حسن آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر عصاره آبی گیاه داروئی علف هیضه و اسکوربیک اسید بر عملکرد، خصوصیات لاشه ، سیستم ایمنی و برخی پارامترهای خون جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی ، آزمایشی با 350 جوجه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با هفت تیمار و پنج تکرار انجام شد. تیمارها شامل شاهد مثبت( در سالن مجاور با دمای خنثی 24 درجه در طول آزمایش) و شاهد منفی (در سالن اصلی)که آب خوراکی بدون افزودنی دریافت کردند و پنج تیمار دیگر که به ترتیب با افزودن 600 میلی گرم اسکوربیک اسید و 25/1، 5/2 ، 75/3 و 5/7 گرم گیاه خشک علف هیضه به ازای هر لیتر آب خوراکی جوجه ها ساخته شدند. جوجه ها از سن 28 روزگی با اعمال تنش روزانه به مدت 5 ساعت و افزودن تیمارها به آب خوراکی وارد آزمایش شدند. مقدار 5/0 سی سی محلول 10 درصد SRBC در 28 روزگی از طریق ورید بال به پرندگان تزریق و خون گیری مجدد برای تیتر آنتی بادی و خون گیری برای شمارش سلول های خونی و همچنین برای تعیین آنزیم های کبدی سرم خون نیز در 37 روزگی انجام شد. برای تعیین خصوصیات لاشه و اندام های داخلی در 42 روزگی از هر پن یک پرنده با وزن میانگین ذبح گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تنش گرمایی وزن نهایی و مصرف غذا را کاهش داد اما تیمار هفتم (5/7 گرم علف هیضه در هر لیتر آب آشامیدنی) وزن نهایی و مصرف غذا را نسبت به شاهد منفی بصورت معنی داری افزایش داد (01/0P). مقدار آنزیم کبدی ALP در اثر تنش گرمایی در هر دو جنس افزایش معنی دار داشت و سطوح مختلف علف هیضه و اسکوربیک اسید در مرغ ها سبب کاهش معنی دار ALP شدند (01/0P

کلمات کلیدی

, تنش گرمایی, جوجه گوشتی, علف هیضه, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067816,
author = {نجفی, اسماعیل and کرمانشاهی, حسن and حسن آبادی, احمد},
title = {اثر عصاره آبی گیاه دارویی علف هیضه و اسکوربیک اسید روی عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تنش گرمایی، جوجه گوشتی، علف هیضه، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عصاره آبی گیاه دارویی علف هیضه و اسکوربیک اسید روی عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
%A نجفی, اسماعیل
%A کرمانشاهی, حسن
%A حسن آبادی, احمد
%J اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
%D 2015

[Download]