کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران , 2018-02-28

عنوان : ( اثر فرآیند پرسکاری در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAP) بر تغییرات ریزساختاری چدن نشکن )

نویسندگان: جعفر بهادری فلاح , علیرضا کیانی رشید , محمدحسن فرشیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویهدار یکی از مؤثرترین فرایندهای تغییر شکل پلاستیکی شدید برای تولید مواد فوق ریزدانه و حتی نانو ساختار است. چدنها به دلیل خواص جذابی که دارند مانند سهولت ریختهگری، مقاومت به خوردگی مناسب و برخی خواص ویژه نظیر خودروانکاری و جذب ارتعاش در صنایع گوناگون کاربرد گستردهای دارند. بااینوجود، حضور گرافیت در چدنها به دلیل نرمی این فاز و تمرکز تنش ناشی از آن، سبب افت برخی از خواص مکانیکی نظیر استحکام و انعطافپذیری آنها میگردد. در این مطالعه اثر فرایند ایکپ بر ریزساختار چدن نشکن موردبررسی قرار گرفت، بدین منظور که با اعمال تغییر شکل شدید، شکل ذرات گرافیت و اندازه آنها تغییر کرد. قطعه 550° طی یک گذر تحت پرس قرار گرفت و اثرات C کار با سطح مقطع دایرهای در قالبی با زاویه کانال ° 90 در دمای آن بر ریزساختار چدن و شکل و اندازه ذرات گرافیت مطالعه شد. آزمایشات نشان می دهد که با عبور نمونه چدنی از کانال تغییرات جدی در شکل گرافیت ها ایجادشده و به ویژه در قسمتهای میانه نمونه این تغییرات محسوس تر میباشد.

کلمات کلیدی

, تغییر شکل شدید, پرسکاری در کانالهای هم مقطع زاویهدار, ریزساختار, فوق ریزدانه, تمرکز تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068134,
author = {بهادری فلاح, جعفر and کیانی رشید, علیرضا and فرشیدی, محمدحسن},
title = {اثر فرآیند پرسکاری در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAP) بر تغییرات ریزساختاری چدن نشکن},
booktitle = {کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران},
year = {2018},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تغییر شکل شدید، پرسکاری در کانالهای هم مقطع زاویهدار، ریزساختار، فوق ریزدانه، تمرکز تنش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فرآیند پرسکاری در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAP) بر تغییرات ریزساختاری چدن نشکن
%A بهادری فلاح, جعفر
%A کیانی رشید, علیرضا
%A فرشیدی, محمدحسن
%J کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
%D 2018

[Download]