جغرافیا و پایداری محیط, دوره (7), شماره (24), سال (2017-11) , صفحات (63-80)

عنوان : ( نقش سنجه های سیمای سرزمین و فرایندهای مکانی تغییر در ارزیابی کارایی مدل ژئومد ( مطالعه موردی :حوضه آبخیز نکارود) )

نویسندگان: شریف جورابیان شوشتری , کامران شایسته , مهدی غلامعلی فرد , محمود آذری , خوان ایگناسیو لوپز مورنو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کارایی مدل پیش‌بینی تغییرات پوشش سرزمین، بخش مهمّی جهت اطمینان از صحّت نتایج حاصل است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی کارایی مدل ژئومد با استفاده از سنجه‎های سیمای سرزمین و فرایندهای مکانی تغییر جهت پیش‌بینی تغییرات جنگل در حوضة آبخیز نکارود، شمال ایران است. جهت انجام این کار، از نقشه‎های پوشش سرزمین سال‎های 1363، 1380 و 1389 به عنوان نقشه‎های واقعیّت زمینی استفاده شد. نقشة شایستگی انتقال از جنگل به غیرجنگل با استفاده از ترکیب خطّی وزن داده شده، تولید شد. از توابع عضویت فازی برای استانداردسازی و از تحلیل سلسله‌مراتبی نیز به منظور وزن‌دهی معیار‎ها استفاده شد. سنجه‎های سیمای سرزمین شامل مساحت کل، تراکم لکّه، تراکم حاشیه، چین‌خوردگی ابعاد، دایرة محدودکننده، سوراخ‌شدگی (مشبّک‌شدگی)، پراکندگی و مجاورت با استفاده از نرم‌افزار کمّی‎کردن الگوی سیمای سرزمین (فرگستتس) و فرایندهای مکانی تغییر با استفاده از درخت تصمیم‎گیری در محیط مدل‌ساز تغییر سرزمین محاسبه شدند. بیشترین میزان خطای نسبی حاصل از مقایسة نقشة واقعیّت زمینی با نقشة پیش‌بینی‌شده برای سنجه‎های تراکم لکّه، دایرة محدودکننده و سوراخ‌شدگی به دست آمد؛ در صورتی که مدل توانست با دقّت بالایی مساحت، پیچیدگی اشکال، تکّه‌تکّه‌شدگی، فشردگی و ناهمگنی مکانی لکّه‎های جنگلی را پیش‌بینی کند؛ همچنین فرایند مکانی تغییر حذف طی سال‎های مورد مطالعه با توجّه به کاهش مساحت و تعداد لکّه‎ها اتّفاق افتاد که مدل نیز به درستی همین فرایند را پیش‌بینی کرد. نتایج مطالعة حاضر نشان داد این روش با کارایی بالایی می‌تواند درک جامع و کاملی از عدم قطعیّت صحّت نتایج تولیدشده ارائه دهد.

کلمات کلیدی

, مدل‌سازی تغییرات پوشش سرزمین, ژئومد, ارزیابی صحّت, سنجه‌های سیمای سرزمین, فرایندهای مکانی تغییر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068160,
author = {شریف جورابیان شوشتری and کامران شایسته and مهدی غلامعلی فرد and آذری, محمود and خوان ایگناسیو لوپز مورنو},
title = {نقش سنجه های سیمای سرزمین و فرایندهای مکانی تغییر در ارزیابی کارایی مدل ژئومد ( مطالعه موردی :حوضه آبخیز نکارود)},
journal = {جغرافیا و پایداری محیط},
year = {2017},
volume = {7},
number = {24},
month = {November},
issn = {2322-3197},
pages = {63--80},
numpages = {17},
keywords = {مدل‌سازی تغییرات پوشش سرزمین; ژئومد; ارزیابی صحّت; سنجه‌های سیمای سرزمین; فرایندهای مکانی تغییر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سنجه های سیمای سرزمین و فرایندهای مکانی تغییر در ارزیابی کارایی مدل ژئومد ( مطالعه موردی :حوضه آبخیز نکارود)
%A شریف جورابیان شوشتری
%A کامران شایسته
%A مهدی غلامعلی فرد
%A آذری, محمود
%A خوان ایگناسیو لوپز مورنو
%J جغرافیا و پایداری محیط
%@ 2322-3197
%D 2017

[Download]