دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11

عنوان : ( اثر تراکم انرژی و مواد مغذی بر عملکرد تولیدی مرغ ها تخم گذار در دوره پس از پیک (48-36 هفتگی) )

نویسندگان: سحر مقدم , ابوالقاسم گلیان , حیدر زرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره مرغ ها تخمگذار در دوره پس از پیک (48-36 هفتگی) بر عملکرد تولیدی آزمایشی با استفاده از 360 قطعه مرغ تخم گذار سویه "های¬لاین W-36" در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با 5 تیمار، 6 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر واحد انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاهش سطح تراکم انرژی و مواد مغذی جیره نسبت به توصیه راهنمای های لاین W-36 (2015) بود. انرژی جیره¬های آزمایشی در سطح 2950 -2750 کیلو کالری در کیلوگرم جیره تنظیم شد همچنین سایر مواد مغذی جیره نیز با تغییر سطح انرژی تغییر یافت به طوری که نسبت انرژی به مواد مغذی در تمامی تیمارها مساوی بود. طول دوره آزمایش 84 روز بود. اثر سطح انرژی و مواد مغذی جیره بر درصد تخم گذاری، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه، انرژی متابولیسمی، پروتئین خام دریافتی و هزینه خوراک به ازای یک کیلو گرم تولید معنی دار نشد اما بر میزان مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و وزن تخم مرغ معنی داری شد. با کاهش سطح تراکم انرژی و مواد مغذی جیره مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی به طور خطی افزایش و وزن تخم مرغ به طور خطی کاهش یافت. نتایج این آزمایش نشان داد که با توجه به قیمت مواد خوراکی موجود، تغییر در سطح انرژی به همراه تغییر متناسب مواد مغذی در جیره مرغها تخمگذار در بازده اقتصادی تولید آنها تاثیری ندارد.

کلمات کلیدی

, تراکم انرژی و مواد مغذی, عملکرد تولیدی, مرغها تخم گذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068237,
author = {مقدم, سحر and گلیان, ابوالقاسم and زرقی, حیدر},
title = {اثر تراکم انرژی و مواد مغذی بر عملکرد تولیدی مرغ ها تخم گذار در دوره پس از پیک (48-36 هفتگی)},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی},
year = {2018},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تراکم انرژی و مواد مغذی، عملکرد تولیدی، مرغها تخم گذار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تراکم انرژی و مواد مغذی بر عملکرد تولیدی مرغ ها تخم گذار در دوره پس از پیک (48-36 هفتگی)
%A مقدم, سحر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A زرقی, حیدر
%J دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
%D 2018

[Download]