بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24

عنوان : ( بررسی جریان کاویتاسیون حول یک هیدروفویل با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف )

نویسندگان: ابوالفضل موحدیان , محمود پسندیده فرد , احسان روحی گل خطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله شبیه سازی جریان همراه با کاویتاسیون حول هیدروفویل NACA16012 با استفاده از مدلهای آشفتگی LES و k-ε(RNG) انجام شده است. در رهیافتLES از مدل زیر شبکه-ای تنظیم لزجت گردابهای متناسب با دیواره به منظور تعیین تنش- های مقیاس زیر شبکه ای بهره گرفته شده است. معادله انتقال جرم زوارت گربر بلامیری مورد استفاده و همچنین مدلسازی نرخ انتقال جرم که به صورت فرآیندهای تبخیر و تقطیر انجام می گردد ارائه شده است. ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺪل ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮﻧﯽ، ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ سیال واﺣﺪ و ﻫﻤﮕﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﻠﻮط دو ﻓﺎزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. شبیهسازی برای رژیم کاویتاسیون ابری σ=0.87 در زاویه حمله 4 درجه انجام شده است. در این تحقیق با مقایسه کانتور کسر حجمی بخار و سایر نتایج شب‍یه‌سازی معین گردید که مدلLES نسبت به مدل k-ε(RNG) در رهگیری جزئیات جریان، نتایج بهتر و دقیق‌تری از دینامیک کنده شدن حباب را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, کاویتاسیون ابری, شبیهسازی گردابههای بزرگ, مدل انتقال جرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068336,
author = {موحدیان, ابوالفضل and پسندیده فرد, محمود and روحی گل خطمی, احسان},
title = {بررسی جریان کاویتاسیون حول یک هیدروفویل با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف},
booktitle = {بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران},
year = {2018},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {کاویتاسیون ابری، شبیهسازی گردابههای بزرگ، مدل انتقال جرم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جریان کاویتاسیون حول یک هیدروفویل با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف
%A موحدیان, ابوالفضل
%A پسندیده فرد, محمود
%A روحی گل خطمی, احسان
%J بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
%D 2018

[Download]