دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11

عنوان : ( اثر سطح لیزین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم‌‌‌گذار در دوره پس از تولک )

نویسندگان: مجتبی یحیی زاده طرقی , ابوالقاسم گلیان , حیدر زرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک آزمایش به منظور بررسی اثر سطح لیزین قابل هضم جیره در دوره پس از تولک‌ بری (103-92 هفتگی) بر عملکرد تولیدی مرغان تخم‌‌‌گذار با استفاده از 288 قطعه مرغ تخم‌‌‌گذار سویه¬ "های لاین W36" در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار، 6 تکرار و 8 قطعه مرغ در هر واحد انجام شد. تیمارهای تغذیه¬ای شامل 6 سطح (0.59، 0.64، 0.69، 0.74، 0.79 و 0.84 درصد) لیزین قابل هضم در جیره بود. اثر سطح لیزین قابل هضم جیره بر شاخص¬های عملکرد تولیدی شامل درصد تخم‌‌‌گذاری، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، وزن تخم¬مرغ و شاخص واحد هاو در تخم مرغ¬های تولیدی معنی¬دار نشد . نتایج این آزمایش نشان داد در دوره پس از تولک بری افزایش سطح لیزین قابل هضم جیره بر شاخص¬های عملکردی و کیفیت تخم مرغ تولیدی اثر ندارد. به نظر می رسد که لیزین قابل هضم جیره مرغان تخم¬گذار در دوره پس از تولک بری را می توان بمقدار 05/0 درصد در جیره کاهش داد بدون اینکه در تولید اثری داشته باشد.

کلمات کلیدی

, عملکرد, لیزین قابل هضم, مرغان تخم‌‌‌گذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068379,
author = {یحیی زاده طرقی, مجتبی and گلیان, ابوالقاسم and زرقی, حیدر},
title = {اثر سطح لیزین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم‌‌‌گذار در دوره پس از تولک},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی},
year = {2018},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {عملکرد، لیزین قابل هضم، مرغان تخم‌‌‌گذار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطح لیزین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم‌‌‌گذار در دوره پس از تولک
%A یحیی زاده طرقی, مجتبی
%A گلیان, ابوالقاسم
%A زرقی, حیدر
%J دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
%D 2018

[Download]