رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی, دوره (5), شماره (19), سال (2018-3) , صفحات (79-93)

عنوان : ( تدوین مدل اندازه‌گیری آسیب‌های رفتاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران )

نویسندگان: مهدی طالب پور , کیانوش شجیع , محمد کشتی دار , عمر علی زائی یوسف آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ژوهش حاضر با هدف تدوین مدل اندازه‌گیری آسیب‌های رفتاری در مربیان لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام‌گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است که به شکل میدانی انجام گرفت. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش را منتخبی از مربیان خبرۀ فوتبال ایران که حائز شرایط شاخص‌های مورد نظر تحقیق بودند، تشکیل ‌دادند که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ...)، استنباطی (مدل معادلات ساختاری) و از نمودار Q-Q plot برای تشخیص وضعیت توزیع نرمالیتۀ متغیرها استفاده شد. با توجه به یافته‌های پژوهش مؤلفه‌های ارتباطات غیررسمی، مهارت‌های عمومی، شخصیت، دانش تخصصی، نگرش و مؤلفۀ اخلاق فردی تأثیر مثبت و معناداری بر آسیب‌شناسی رفتاری مربیان دارد. به‌طور کلی فدراسیون فوتبال می­تواند با ایجاد ساختار نظام‌مند و ایجاد ساختارهای قوی نظارتی و ممیزی در باشگاه‌ها و نظارت دقیق، فرهنگ‌سازی و آموزش به مربیان و تشخیص اینکه مربیان در ابتدای ورود به جرگۀ مربیگری از انعطاف‌پذیری لازم با محیط، سازگاری شخصیت یا سرسختی ذهنی در برخورد با موقعیت‌های متفاوت در فوتبال برخوردارند، جلوی بروز بسیاری از مشکلات و آسیب‌های رفتاری را در ایشان بگیرد.

کلمات کلیدی

, آسیب های رفتاری, ایران, لیگ برتر فوتبال, مربیان, معادلات ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068409,
author = {طالب پور, مهدی and شجیع, کیانوش and کشتی دار, محمد and علی زائی یوسف آبادی, عمر},
title = {تدوین مدل اندازه‌گیری آسیب‌های رفتاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران},
journal = {رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی},
year = {2018},
volume = {5},
number = {19},
month = {March},
issn = {2423-3293},
pages = {79--93},
numpages = {14},
keywords = {آسیب های رفتاری، ایران، لیگ برتر فوتبال، مربیان، معادلات ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین مدل اندازه‌گیری آسیب‌های رفتاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران
%A طالب پور, مهدی
%A شجیع, کیانوش
%A کشتی دار, محمد
%A علی زائی یوسف آبادی, عمر
%J رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
%@ 2423-3293
%D 2018

[Download]