فناوری های نوین غذایی, دوره (5), شماره (2), سال (2018-3) , صفحات (159-176)

عنوان : ( بررسى غلظت و نوع ماده دیواره بر خصوصیات ریزکپسول د-لیمونن تهیه شده جهت تعیین شرایط بهینه تولید نبات طع مدار )

نویسندگان: شهرزاد وطن خواه لطف آبادی , سید علی مرتضوی , سمیرا یگانه زاد , علیرضا صادقیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش ریزپوشانی د-لیمونن با پوشش مقاوم صمغ عربی و مالتودکسترین جهت تهیه نبات طعم‌دار بود. بدین‌منظور امولسیون‌های روغن در آب با غلظت‌های 10 و 20% تهیه گردید و خصوصیات آن‌ها شامل اندازه‌ ذرات و پایداری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس امولسیون‌ها با استفاده از فرایند خشک‌کردن پاششی ریزپوشانی گردیده و ویژگی‌های آن نظیر مقدار ماده مؤثره سطحی، مقدار ماده مؤثره داخل کپسول، راندمان ریزپوشانی، سرعت رهایش و ساختار میکروسکوپی ریزکپسول‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد نوع و غلظت دیواره دارای اثر معنی داری بر روی فاکتورهای مورد بررسی بوده است (05/0p<). به‌طوری‌که با افزایش نسبت صمغ‌ عربی به مالتودکسترین اندازه ذرات کوچک‌تر شده و هم‌چنین با افزایش غلظت دیواره از 10 به 20%، نیمه عمر د-لیمونن در مدت زمان 6 هفته نگه‌داری در دمای اتاق، به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. ریزکپسول بهینه با نسبت 75 به 25 از صمغ عربی به مالتودکسترین در غلطت 20% از دیواره جهت تهیه نبات طعم دار به‌کار گرفته شد و اثر مقدار ریزکپسول مورد استفاده، pH و دمای شربت بر راندمان تشکیل محصول و زمان تشکیل اولین کریستال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر دما و میزان ریزکپسول بر راندمان نبات و هم‌چنین دمای شربت و تغییرات pH بر مدت زمان تشکیل اولین کریستال معنی‌دار بود (05/0p<). براساس آزمایش‌های انجام شده شرایط بهینه جهت حصول بالاترین راندمان تولید نبات، 800/11% و زمان تشکیل اولین کریستال، min74/33، استفاده از دمای C°85، مقدار ریزکپسول معادل g04/0 و 99/6 =pH تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, ریزپوشانی, نبات, د-لیمونن, خشک‌کردن پاششی, ریز کپسول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068414,
author = {وطن خواه لطف آبادی, شهرزاد and مرتضوی, سید علی and سمیرا یگانه زاد and علیرضا صادقیان},
title = {بررسى غلظت و نوع ماده دیواره بر خصوصیات ریزکپسول د-لیمونن تهیه شده جهت تعیین شرایط بهینه تولید نبات طع مدار},
journal = {فناوری های نوین غذایی},
year = {2018},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2476-4787},
pages = {159--176},
numpages = {17},
keywords = {ریزپوشانی; نبات; د-لیمونن; خشک‌کردن پاششی; ریز کپسول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسى غلظت و نوع ماده دیواره بر خصوصیات ریزکپسول د-لیمونن تهیه شده جهت تعیین شرایط بهینه تولید نبات طع مدار
%A وطن خواه لطف آبادی, شهرزاد
%A مرتضوی, سید علی
%A سمیرا یگانه زاد
%A علیرضا صادقیان
%J فناوری های نوین غذایی
%@ 2476-4787
%D 2018

[Download]