دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری , 2018-05-09

عنوان : ( ساخت و بررسی خواص فیزیکی نانو پودرهای Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 آلائیده با منیزیم به عنوان ماده اولیه باتری های لیتیوم یون به روش سل-ژل )

نویسندگان: میثم کاربخش راوری , هادی عربی , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نانو پودرهای Li[Li0.250Mn0.500-xMgxCo0.125Ni0.125]O2 با(x=0, 0.01, 0.05, 0.1) به روش سل ژل تهیه شد. تاثیر مقادیر مختلف Mg بر خواص ساختاری و فیزیکی نمونه¬ها مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه یابی خواص ساختاری و فیزیکی نمونه¬های تهیه شده توسط پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف¬سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل میدانی (FESEM) و طیف سنجی تحلیل انرژی پرتو ایکس (EDS) انجام شده و نتایج به¬دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از طیف¬سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) پیوندها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طیف سنجی (XRD) حاکی از آن است که Mg به صورت خوبی در ساختار جای گرفته است. طیف سنجی (EDS) نیز وجود منیزیم در ساختار را تایید می¬کند. اندازه نانو بلورک¬ها با رابطه شرر و ویلیامسون-هال تعیین شدند. تصاویر FESEM بین 80 تا200 نانومتر بودند. نشان دهنده تشکیل ذراتی با ساختار یکنواخت است.با افزایش ناخالصی اندازه ذرات نیز بزرگتر می¬شوند.

کلمات کلیدی

, کاتد, باتری لیتیوم یون, سل- ژل , خواص فیزیکی, ساختار لایه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068485,
author = {کاربخش راوری, میثم and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا},
title = {ساخت و بررسی خواص فیزیکی نانو پودرهای Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 آلائیده با منیزیم به عنوان ماده اولیه باتری های لیتیوم یون به روش سل-ژل},
booktitle = {دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاتد، باتری لیتیوم یون،سل- ژل ،خواص فیزیکی،ساختار لایه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و بررسی خواص فیزیکی نانو پودرهای Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 آلائیده با منیزیم به عنوان ماده اولیه باتری های لیتیوم یون به روش سل-ژل
%A کاربخش راوری, میثم
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%J دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
%D 2018

[Download]