پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (6), شماره (1), سال (2017-7) , صفحات (57-82)

عنوان : ( معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی )

نویسندگان: شیما ابراهیمی , رضا پیش قدم , اعظم استاجی , سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازآنجاکه شیوه ی یادگیری زبان آموزان براساس سبک های یادگیری )شنیداری، دیداری، لامسه ای، حرکتی، انفرادی و گروهی( آنان با یکدیگر متفاوت است، هریک از آن ها با تمرکز بر حسی خاص فرآیند یادگیری را بی میکند. اما با توجه به زمان محدود مدرس، امکان تدریس براساس سبک های یادگیری زبان آموزان در کلاس واحد وجود ندارد و او باید شیوه ی تدریسی را برگزیند که برای همه ی زبان آموزان فارغ از نوع سبک یادگیری آنان جذاب باشد. یکی از الگوهایی که سعی دارد با ایجاد هیجان مطلوب و تأثیرگذاری بر حواس، توان یادگیری زبان آموزان را فارغ از نوع سبک یادگیری آنان افزایش دهد، الگوی هَیَجامَد است که متشکل از 2 مرحله ی هیچآگاهی )تهی(، برون آگاهی )شنیداری، دیداری، لمسی-حرکتی( و درون آگاهی )درونی و جامع( است. در پژوهش حاضر سعی بر این بوده است که با معرفی الگوی هَیَجامَد و مؤلفههای سه گانه ی آن )هیجان، حواس و بسامد(، تأثیر استفاده از این الگو بر میزان غرقگی و سبک های یادگیری ادراکی یادگیرندگان زبان فارسی با استفاده از پرسشنامه های هَیَجامَد )پیش قدم، 3260 (، سبک های یادگیری ادراکی )رید، 623 ( و غرقگی 62 ( مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، 12 زبان آموز زن غیرفارسی زبان از 61 کشور با )سیکزنت میهالی، 0 سطح زبانی یکسان در زبان فارسی )سطح زبان فارسی ( به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از بی 33 جلسه تدریس برای 4 گروه )هر گروه شامل 60 نفر( و در مدت زمان هفته براساس الگوی هَیَجامَد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که علی رغم سبک یادگیری ترجیحی متفاوت زبان آموزان در روند یادگیری زبان فارسی، الگوی هَیَجامَد با ایفای نقش میانجی میان سبک های یادگیری و غرقگی و همینبور به دلیل درگیرکردن چند حس زبان آموز به بور هم زمان باعث تولید هیجان مثبت و ایجاد احساس لذّت در زبان آموزان شده و اثر سبک های یادگیری ادراکی را خنثی کرده است. لذا الگوی تدریس مبتنی بر هَیَجامَد می تواند جایگزین مناسبی برای تدریس براساس سبک های یادگیری ادراکی باشد.

کلمات کلیدی

, یادگیری زبان فارسی, هَیَجامَد, غرقگی, سبک های یادگیری ادراکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068854,
author = {ابراهیمی, شیما and پیش قدم, رضا and استاجی, اعظم and امین یزدی, سیدامیر},
title = {معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی},
journal = {پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {July},
issn = {2322-5394},
pages = {57--82},
numpages = {25},
keywords = {یادگیری زبان فارسی، هَیَجامَد، غرقگی، سبک های یادگیری ادراکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی
%A ابراهیمی, شیما
%A پیش قدم, رضا
%A استاجی, اعظم
%A امین یزدی, سیدامیر
%J پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
%@ 2322-5394
%D 2017

[Download]