دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( آشکار سازی تغییرات مخاطره خشکسالی هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوزه افین) )

نویسندگان: غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سراسر جهان، خشکتالی در میان تمام خیرات طبیعی از نظر تعداد افرادی که به طور متتقیم تحت تأثیر قرار دارند، رتبه اول را دارد. اگر تغییرات شدت و توزیع مکانی بارندگی قابل توجه باشد، ممکن است یکی از جدی ترین خیرات ناشی از تغییرات آب و هوایی باشد. در حال حاضر شواهد قوی در مورد گرمایش جهانی وجود دارد. گرمایش جهانی منجر به تغییر در بارندگی و سایر متغیرهای آب و هوایی خواهد شد. با توجه به اینکه مقادیر شاخص خشکتالی تنها نمایانگر شدت خشکتالی با توجه به مقادیر بارش میباشد، لذا در این میالعه سعی شده است که تنها وضعیت شدت خشکتالی در نظر گرفته نشود، بلکه مخاطره یک واقعه خشکتالی میالعه شود. برای این منظور از دادههای ایتتگاههای بارانسنجی و تبخیرسنجی واقع در زیرحوضه افین در طی دوره آماری 2015 - 1989 استفاده شد. بهمنظور پیشبینی و آشکارسازی تغییرات مخاطره خشکتالی براساس شاخص خشکتالی SPEI در طی دوره آتی ) 2100 - 2020 (، از یک مدل ترکیبی بدست آمده از سه مدل ریزمقیاس اقلیمی پروژه CORDEX استفاده شد. از جمله نتایج این میالعه میتوان به افزایش تعداد وقایع خشکتالی و همچنین تغییر در طبقات شدت خشکتالی در فصل بهار براساس دو سناریو انتشار RCP45 و 8.5 اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, خشکتالی هواشناسی, مخاطره خشکتالی, آشکارسازی تغییر اقلیم, CORDEX
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068856,
author = {کواکبی, غزاله and موسوی بایگی, محمد and علیزاده, امین and مساعدی, ابوالفضل and جباری نوقابی, مهدی},
title = {آشکار سازی تغییرات مخاطره خشکسالی هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوزه افین)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خشکتالی هواشناسی، مخاطره خشکتالی، آشکارسازی تغییر اقلیم، CORDEX},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آشکار سازی تغییرات مخاطره خشکسالی هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوزه افین)
%A کواکبی, غزاله
%A موسوی بایگی, محمد
%A علیزاده, امین
%A مساعدی, ابوالفضل
%A جباری نوقابی, مهدی
%J دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]